Kötelezettségvállalásaink

A fenntartható fejlődés a MOL-csoport számára azt jelenti, hogy a vállalat elkötelezett a gazdasági, környezeti és társadalmi tényezők mindennapi üzleti tevékenységébe való kiegyensúlyozott beillesztése mellett. Ez biztosítja, hogy hosszú távon értéket teremtsünk minden érintett számára, és megőrizzük működésünk legitimitását.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA

A fenntartható fejlődés irányítási struktúrájának alapelve, hogy a fenntartható fejlődés (FF) a MOL-csoport mindennapi működésének szerves részét képezze. Ebből következően a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat be kell építeni a mindenkori üzleti stratégiákba, és a gazdasági tevékenység természetes részének kell tekinteni. Felismerve azt, hogy a biztonság és a környezet védelme a vállalati fenntarthatóság alapvető eleme, a fenntarthatóság az FF és EBK igazgató felügyelete alá tartozik.

Az Igazgatótanács Fenntartható Fejlődés Bizottsága
  • Biztosítja a fenntarthatósági szempontok képviseletét és az azok iránti határozott elkötelezettséget a MOL-csoport belső és külső kapcsolataiban egyaránt
  • Ellenőrzi és jóváhagyja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vállalati politikákat és hosszú távú célkitűzéseket
FF és EBK igazgató
  • A fenntartható fejlődés koordinálásáért felelő legmagasabb szintű vezető, aki közvetlenül a Vezérigazgató (G-CEO) felé tartozik beszámolási kötelezettséggel
  • Összehangolja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos csoportszintű feladatok kidolgozását és végrehajtását
  • Csoportszintű értékeléseket és jelentéseket készít a fenntartható fejlődési kérdésekkel kapcsolatos teljesítményről és eredményekről
  • A Fenntartható Fejlődés Munkacsoport elnöke
Fenntartható Fejlődés Munkacsoport
  • Vezetőkből álló informális bizottság
  • Feladata a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos csoportszintű stratégiai kezdeményezések kidolgozása és felülvizsgálata

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 2020 AKCIÓTERV

A 2016–2020 időszakra vonatkozó célokat és feladatokat a MOL-csoport fenntartható fejlődési stratégiája határozza meg. A feladatok hat fókuszterület köré csoportosulnak: klímaváltozás, környezetvédelem, biztonság- és egészségvédelem, közösségek, humán tőke, valamint etika és vállalatirányítás. A MOL-csoport már a 2007–2010-es, majd később a 2011–2015-ös időszakra vonatkozóan is határozott meg stratégiai célokat a fenntartható fejlődés terén. A „Fenntartható Fejlődés 2020 Akcióterv” elnevezésű legújabb stratégia 36 feladatot tartalmaz, amelyek mindegyike elengedhetetlen ahhoz, hogy a MOL-csoport a jövőben sikeresen kezelje az előtte álló hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokat. A fő célkitűzés „a nemzetközileg elismert vezető szerep elérése és megőrzése a fenntarthatóság terén (bekerülés a legjobb 15% közé.”

SHAPE TOMORROW 2030+ & FENNTARTHATÓSÁG

A MOL-csoport aktualizálja a vállalat hosszú távú stratégiáját és — összhangban az EU Zöld Megállapodásával — beépíti fenntarthatósági célkitűzéseit, illetve kiegészíti azt 2030-on is túlmutató távlati tervekkel. A MOL-csoport kulcsszereplője lesz Közép és Kelet-Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságának. Magas fokú hatékonysággal, ellátva fenntartható alapanyagokkal a gazdaságot, alacsony karbonlábnyomú üzemanyagokkal a mobilitási szektort, valamint kényelmi termékekkel és szolgáltatásokkal az úton lévőket.

Kattints ide és olvasd el a teljes stratégiát vagy a fenntarthatóság részt ezen a linken. A MOL-csoport 2021 befektetői prezentációja itt található. 

MOL-CSOPORT EBK STRATÉGIA 2021-2025

A MOL-csoport 2030+ Shape Tomorrow stratégiájával összhangban, az új EBK stratégiánk célja, hogy tudatosságra fókuszálva, professzionális támogatással és stratégiai partnerkapcsolatok kiépítésével értékes támogatást nyújtson és hozzájáruljon a döntéshozatali folyamatokhoz három fő területén: Egészségvédelem & Munkabiztonság, Tűzvédelem és Környezetvédelem.

VÁLLALATI POLITIKA ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

EBK ÉS TÁRSADALMI HATÁS POLITIKA

Az EBK és Társadalmi Hatás Politika megvalósítása fokozatosan történik a célok hosszú távú célkitűzésekre, valamint helyi és csoportszintű éves EBK célkitűzésekre való lebontása révén. Ezzel biztosítható, hogy a csoport valamennyi szervezeti egysége és tagja a MOL-csoport vállalati politikáiban rögzített elvekkel összhangban tevékenykedjen.

MOL-Group-HSE-and-Social-Impact-Policy_HU-b0gqhldt6a.png
MOL-Group-HSE-and-Social-Impact-Policy_HU-b0gqhldt6a.png

EBK és Társadalmi Hatás Politika

Fájl Cím
EBK és Társadalmi Hatás Politika - angolul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - magyarul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - szlovákul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - cseh nyelven
EBK és Társadalmi Hatás Politika - lengyelül
EBK és Társadalmi Hatás Politika - olaszul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - németül
EBK és Társadalmi Hatás Politika - horvátul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - románul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - oroszul
EBK és Társadalmi Hatás Politika - szerbül
EBK és Társadalmi Hatás Politika - szlovénül

EBK IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Az EBK irányítási rendszer a MOL-csoport működésével kapcsolatos legmagasabb szintű egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi elvárásokat fogalmazza meg. Emellett útmutatást és koncepcionális iránymutatást ad a vállalatuk EBK teljesítményét javítani kívánó vezetőknek.

EBK Teljesítménymutató és riporting kézikönyv

Az üzletek és az érintett funkcionális egységek HSE-teljesítményét a Csoport teljesítménymutatói és további, helyileg meghatározott mutatók segítségével ellenőrzik, értékelik és jelentik. Ez a folyamatleírás tartalmazza a csoportszintű teljesítménymutatók listáját és meghatározását, amelyeket minden egységnek jelentenie kell, függetlenül a helyi mutatóktól vagy előírásoktól.

AZ ÉRINTETTEK IRÁNTI ELKÖTELEZŐDÉS

Azt szeretnénk, ha a kínált termékek és szolgáltatások minősége, valamint a számunkra fontos értékek alapoznák meg az érintettekben rólunk kialakult képet. Meghatározásunk szerint az érintettek azok a csoportok, akik befolyásolják működésünket, illetve akikre működésünk hatással lehet. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az érintettekkel folyamatos, nyílt és átlátható, többoldalú párbeszédet folytassunk. Nagy nemzetközi vállalatként többnyire helyi szinten alakítunk ki kapcsolatot az érintettekkel. Ebben a szakaszban áttekintést adunk az érintettek főbb csoportjai iránti elköteleződés és a velük folytatott párbeszéd folyamatairól.

Lawmakers
Jogalkotók
Suppliers
Beszállítók
Customers
Ügyfelek
The Public
Közvélemény
Employees
Alkalmazottak
Unions
Szakszervezetek
NGOS
Civil szervezetek
Investors
Befektetők
Rating Agencies
Minősítő intéztek

RÉSZVÉNYESEK

A MOL-csoport alapvető kötelességének tekinti a részvényesek érdekeinek képviseletét és érvényesítését, és elismeri a társaság teljesítményéért és tevékenységéért való elszámoltathatóságát feléjük. A MOL-csoport részvényesei főként angol és amerikai intézményi befektetők, de jelentős számban birtokolják részvényeinket magánszemélyek is. A részvényesi kör földrajzi eloszlásáról és jellegéről szóló rendszeres jelentések mellett, amelyeket részvénynyilvántartónk, a KELER Zrt. segítségével készítünk, rendszeresen végzünk a részvénytulajdonosok azonosítását szolgáló felméréseket.

MUNKAVÁLLALÓK

Vállaltunk hosszú távú sikere nagymértékben függ az alkalmazott munkaerő minőségétől és elkötelezettségétől. Ezért számos, a munkakörülmények javítását, az egészségvédelem és biztonságtechnika terén nyújtott teljesítmény növelését, valamint a munkavállalók által felvetett egyéb témák kezelését szolgáló eszközt alkalmazunk az elkötelezettség fokozására.

ÜGYFELEK

A MOL Ügyfélszolgálat nemcsak a vállalat arca, hanem egyúttal a tájékoztatás kulcsfontosságú helyszíne, ahol ügyfeleink kérdéseket tehetnek fel, kifejezhetik véleményüket, vagy segítséget kérhetnek.

BESZÁLLÍTÓK

A beszállítóinkkal folytatott hatékony együttműködés jelentős mértékben hozzájárul hosszú távú üzleti sikerünkhöz.

SZAKMAI SZERVEZETEK

A MOL működési környezetét a nemzetközi és nemzeti szabályozások határozzák meg. A vállalat a működését érintő szabályozásokról szóló nyilvános konzultációkhoz és szakmai vitákhoz a vonatkozó jogi kerettel és a csoportszintű útmutatókkal összhangban szól hozzá. A MOL 14 európai és közel 100 nemzeti szakmai szervezet tagja, ahol szakértőink szakmai véleményükkel képviselik a vállalatot. A MOL képviselőit több szakmai szervezet is igazgatósági taggá választotta. A szabályozási kérdésekkel saját, e feladattal megbízott részlege foglalkozik – kormányzati intézményekben sem hivatásos lobbistán, sem a vállalat alkalmazottján keresztül nincs jelen. Képviselői közvetlenül részt vesznek a szabályozási környezet módosítását célzó nyilvános konzultációkban és szakmai vitákban. Ahol és amikor csak lehetséges, a MOL írásban tájékoztatja az érintett kormányzati szerveket szakmai álláspontjáról.

A szakmai szervezetek tagjaként megvitatott témakörök közül a legjelentősebbek 2018-ban a következők voltak:

  • Az európai szövetségek aktívan részt vettek a megújuló energia hatékonyságának, a kibocsátáskereskedelemnek, a körkörös gazdaságnak és egyéb kapcsolódó jogalkotási csomagoknak a felülvizsgálatáról folytatott vitában. Mindezek mellett, az Európai Finomítók egy állandó fórumot tartanak fenn az európai iparág kihívásainak megvitatására magas beosztású európai döntéshozók közreműködésével.
  • A képviselők a tevékenységeket négy nagy területen jelentették. Az első terület az iparág hosszútávú jövőjével és az uniós kezdeményezésekkel foglalkozik, beleértve a Vision 2050-es jelentést és a századközepi meglátást az európai vegyianyagokkal kapcsolatban. A második nagy terület a bevált gyakorlatok megosztásához, az egységes szabványosításhoz kapcsolódik, amely fontos a HSE munkatársainak és a csővezeték-gazdálkodási gyártásbiztosítási és megbízhatósági menedzsmenttel vagy más kapcsolódó területekkel foglalkozó kollégák számára. A harmadik terület az uniós intézményeknek a folyamatban lévő szabályozási témákkal kapcsolatos érdekképviseletével foglalkozik, mint például a megújuló energia, az energiahatékonyság, a kibocsátáskereskedelem, a körkörös gazdaság és más kapcsolódó jogalkotási csomagok felülvizsgálata. Az utolsó a REACH végrehajtására és érdekképviseletére specializálódott, mint például a dokumentációk frissítése, a tesztelési javaslatok, az anyag-, és veszélymeghatározás, valamint a toxikológiai felmérések, vizsgálatok.

A MOL-csoport 2018-ban 1,05 millió eurót költött különféle ágazati kezdeményezésekben való részvételre, ideértve az ebben a dokumentumban felsorolt szervezeteknek fizetendő tagdíjakat (csak angolul érhető el).

ÁLLAMI ÉS HELYI HATÓSÁGOK

A MOL együttműködik más gazdasági szereplőkkel, és szakmai támogatást nyújt a kormányok számára a nemzeti energetikai, klímaváltozási és környezetvédelmi szabályozások uniós követelményekkel való szorosabb összehangolásához. Támogatja a régió országainak a közös energiapiac kialakítása érdekében tett erőfeszítéseit. Az Európai Unióval és a hazai gazdasági szereplőkkel egyeztetve törekszik a kormányzati szervekkel és a helyi hatóságokkal való eredményes, szakértői segítségnyújtásra épülő együttműködésre. Politikai pártok közötti vitákban azonban nem vesz részt, és semmilyen nemzeti vagy helyi politikus vagy politikai kérdés mellett nem foglal állást. A MOL nem támogat politikai pártokat.

HELYI KÖZÖSSÉGEK

Célunk, hogy üzleti tevékenységünket a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartva, s egyben a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően folytassuk. Értékrendünk alapvető részét képezi a nemzeti, kulturális és vallási sokszínűség támogatása. Kötelezettségvállalásaink és társadalmi feladataink teljesítése érdekében az eddiginél is nagyobb támogatást kínálunk azoknak a helyi közösségeknek, ahol tevékenykedünk.

KÜLSŐ FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓK ÉS MINŐSÍTÉSEK

SUSTAINABILITY-ILLUSTRATION__v2SUSTAINABILITY-DESKTOP_01-u8mf69vqen.png
SUSTAINABILITY-ILLUSTRATION__v2SUSTAINABILITY-MOBILE_01-8u03tvmge1.png