Etika és Vállalatirányítás

Az Etika és Vállalatirányítás területén – a fenntarthatóság általános témakörén belül – a felelős vállalatvezetéssel kapcsolatos kérdésekre összpontosítunk. A társaság etikai irányítási keretrendszere, vállalatirányítási struktúrája és gyakorlata egyaránt hozzájárul a vállalat fenntarthatóságához.

Az etika és vállalatirányítás terén alkalmazott eljárások alapvető jelentőséggel bírnak a társaság működéséből adódó fenntarthatósági kockázatok figyelemmel kísérése, megértése és kezelhetősége szempontjából. Elősegítik a MOL-csoport pénzügyi helyzetének javítását, valamint azt, hogy a társaság a befektetők szemében megfeleljen a hitelesség és érvényesség szempontjainak, és „jó vállalati polgárként” tevékenykedjen. E területen olyan témákkal foglalkozunk, mint a felelős vállalatirányítás, az üzleti etika, az átláthatóság és a kockázatkezelés.

ETIKA ÉS MEGFELELÉS

Az etikai irányításnak hosszú története van a MOL-csoporton belül: 1999-ben jelent meg az első Etikai Kódex, melynek folyamatos frissítésével jött létre a jelenlegi Etikai és Üzleti Magatartási Kódex, valamint az Üzleti Partneri Etikai Kódex. 2006-ban került bevezetésre az etikai bejelentési rendszer és kezdett működni a csoportszintű Etikai Tanács. 2015 óta létezik a Csoportszintű Etikai Megbízott pozíciója a Csoportszintű Compliance és Etika szervezeten belül, és Helyi Etikai Megbízott kerül kinevezésre a MOL-csoport minden 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatánál.

A MOL-CSOPORT ETIKAI MENEDZSMENTRENDSZERE

ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX

 • A MOL-csoport tagvállalatainak (a MOL Nyrt. és az irányítása alá tartozó üzleti vállalkozások), minden vezetője és alkalmazottja köteles a Kódexben foglaltak szerint eljárni.
 • A szerződések kötelező erejű mellékleteként minden üzleti partnernek a rendelkezésére kell bocsátani az Üzleti Partneri Etikai Kódexet.
 • A MOL Nyrt. tulajdonában álló, de az irányítása alá nem tartozó vállalatok esetében tudatos és folyamatos erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a Kódexben foglaltak megvalósuljanak, és etikai normáink elfogadásra kerüljenek.

ETIKAI TANÁCS

 • Az Etikai Tanács (ET) alapvető feladata, hogy az etikai panaszok ügyében hozott egyedi döntései révén biztosítsa a MOL-csoport etikus magatartását és összehangolja a tagvállalatoknál folyó strukturált etikai fejlesztést. Működését az Etikai Tanács Eljárási Rendje szabályozza.
 • Az Etikai Tanács állandó tagjai az ügyvezető igazgatók és a munkavállalói képviselő. Az Etikai Tanács elnöke külső szakértő, aki figyelemmel kíséri és óvja az eljárás pártatlanságát és tisztességességét, valamint összehangolja az etikai képzést és a kommunikációs tevékenységeket.

ETIKAI MEGBÍZOTTAK

 • Az Etikai Tanács operatív tevékenységét (pl. a panaszkezelési mechanizmusok működtetését, a panaszok kivizsgálását, a következmények kezelését) a Csoportszintű Etikai Megbízott segíti.
 • Az Etikai Tanács és a Csoportszintű Etikai Megbízott feladatainak ellátását a Helyi Etikai Megbízottak támogatják, akiket a MOL-csoport 20-nál több teljes munkaidő egyenértékű alkalmazottat foglalkoztató vállalatainak első számú vezetői neveznek ki az adott vállalat munkavállalói közül.

ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI BEJELENTÉSEK: „SPEAKUP!” VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE

ETIKAI KOMMUNIKÁCIÓ

 • A belső és külső érintettek rendszeres tájékoztatást kapnak az etikai normákról.
 • Az etikai tudatosság növelése érdekében az Etikai Tanács általános és névtelen formában nyilvánosságra hozza az etikai ügyekben hozott döntéseket.
 • Az éves etikai statisztikák és az etikai kötelességszegések anonim módon közzétételre kerülnek a MOL-csoport honlapján, az intraneten, a társaság hírleveleiben és az éves vezetői előadásokon.

ETIKAI KÉPZÉS

 • Minden új munkavállaló megkapja az Etikai Kódex egy példányát, amelynek átvételét írásban el kell ismernie.
 • Minden munkavállalónak háromévente számot kell adnia az Etikai Kódex ismeretéről e-learning vagy oktatótermi képzés keretei között kitöltött teszt formájában.
 • A töltőállomáson dolgozóknak háromévente speciális etikai képzésen kell részt venniük.
 • Minden vezetőnek évente egyszer előadást kell tartania közvetlen beosztottjainak az Etikai Kódexről és a felmerült etikai esetekről.

ETIKAI MONITORING

 • Az országfelelősök évente kötelesek etikai adatokat szolgáltatni (pl. az Etikai Kódex kiterjesztéséről, a képzésekről és intézkedésekről).
 • A vezetők éves teljesítményértékelésének az etikai vonatkozású feladatok teljesítésére is ki kell terjednie. A munkavállalói teljesítményértékelésnek az etikus magatartással kapcsolatos szempontot is tartalmaznia kell.

ETIKAI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

 • Az Etikai Kockázati Mátrix az etikai kötelességszegések kockázatának hatás és valószínűség szerinti, tapasztalatok és becslés alapján történő értékelését tartalmazza.
 • A MOL-csoport vállalatainak önértékelésük során figyelembe kell venniük a külső intézmények (pl. Transparency International, Human Rights Watch) éves jelentéseit.

ETIKAI AUDIT

 • A MOL-csoport tagvállalatainál és szervezeti egységeinél rendszeres belső etikai ellenőrzéseket kell lefolytatni.
 • Az etikai rendszert ötévenként külső ellenőrzésnek kell alávetni.

Üzleti partneri etikai kódex

Fájl Cím
Angolul
Magyarul
Szlovákul
Románul
Szerbül
Németül
Olaszul
Horvátul
Cseh nyelven
Szlovénül
Lengyelül
Oroszul
Urdu nyelven
Montenegróiul

Etikai és Üzleti Magatartási Kódex

Etikai Tanács Eljárási Rendje

Etikai és Üzleti Magatartási Kódex (minta)

ETIKAI ESETEK

2011-től kezdődően nemcsak az előforduló esetek számáról szolgáltatunk adatokat, hanem az etikai kötelességszegések részleteit is közzétesszük.

EMBERI JOGOK

A MOL-csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat. A követendő etikai normákat az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexünk tartalmazza.

„Az emberi jogok alapja az egyén iránti tisztelet elve. Alapvetően abból indulnak ki, hogy minden ember erkölcsös és ésszerűen gondolkodó lény, aki megérdemli, hogy méltósággal kezeljék. Azért hívják őket emberi jogoknak, mert egyetemesek” (Együtt az emberi jogokért, 2012)

A MOL-csoport tiszteletben tartja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely 30 cikkben összegzi az alapvető emberi jogokat (ENSZ Közgyűlése, 1948), továbbá az emberi jogokról szóló egyéb útmutatókat, így például az ENSZ Globális Megállapodását (2000), az ENSZ-alapelveket (a „Ruggie Keretrendszert”) (2011), az OECD multinacionális vállalatoknak szóló iránymutatásait (2011), valamint a biztonsággal és az emberi jogokkal kapcsolatos önkéntes elveket. Törekszünk arra, hogy mindennapi gazdasági tevékenységünk során érvényesítsük ezeket.

Jelentős árbevétellel rendelkező energiaszolgáltatóként a MOL-csoport fontos szerepet játszik a fejlődés támogatásában. Bevételei hozzájárulhatnak a szegénység felszámolásához és számos emberi jog – többek között a munkához, a megfelelő életszínvonalhoz és az oktatáshoz való jog – érvényre juttatásához. Törekszünk továbbá arra, hogy az egészség és biztonság terén jó teljesítményt nyújtsunk, a tevékenységünk által okozott környezetterhelést csökkentsük, és fenntartható kapcsolatokat alakítsunk ki a helyi közösségekkel, amelyek számára jelenlétünknek előnyösnek kell lennie. Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az emberi jogok tiszteletével kapcsolatos konkrét feladatainkat, és ne váljunk bűnrészessé az emberi jogok megsértésében, különösen fontos, hogy jól szervezett emberi jogi átvilágítási folyamatot működtessünk, hangot adjunk erős elkötelezettségünknek, és hatékony panaszkezelési mechanizmusokat hozzunk létre.

KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM

A tisztesség és az átláthatóság fontos érték számunkra. A korrupció elleni harc vállalati stratégiánk alapvető része.

„A korrupció a kapott hatalommal való visszaélés pénzügyi vagy nem pénzügyi jellegű, személyes előnyök szerzése érdekében. Eltereli az erőforrásokat a rendeltetésszerű használattól, torzítja a versenyt, és hatalmas mértékben rontja a hatékonyságot a magán- és a közszférában egyaránt. A korrupció vesztegetés, vesztegetésre való felhívás vagy zsarolás formáját öltheti.” (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, 2013)

Multinacionális társaságként a MOL-csoport több olyan országban is tevékenykedik, ahol magas a korrupció kockázata. A tisztesség és az átláthatóság fontos érték számunkra. A korrupció elleni harc vállalati stratégiánk alapvető része.

A MOL-csoport tiszteletben tartja a korrupció elleni útmutatókat, így például az ENSZ Globális Megállapodását (2000), az OECD multinacionális vállalatoknak szóló iránymutatásait (2011), az ENSZ Korrupció elleni Egyezményét (UNAC), és figyelembe veszi a Transparency International és a Világgazdasági Fórum „társulás a korrupció ellen” elnevezésű kezdeményezése (PACI) által tett javaslatokat. Törekszünk arra, hogy mindennapi üzleti tevékenységünk során megvalósítsuk ezeket.

A MOL-csoport tiszteletben tartja a korrupció elleni útmutatókat, így például az ENSZ Globális Megállapodását (2000), az OECD multinacionális vállalatoknak szóló iránymutatásait (2011), az ENSZ Korrupció elleni Egyezményét (UNAC), és figyelembe veszi a Transparency International és a Világgazdasági Fórum „társulás a korrupció ellen” elnevezésű kezdeményezése (PACI) által tett javaslatokat. Törekszünk arra, hogy mindennapi üzleti tevékenységünk során megvalósítsuk ezeket.

TISZTESSÉGES PIACI MAGATARTÁS

A MOL-csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett; a piacon folytatott tevékenységei során a tisztességes verseny normáinak, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmának és szellemének való megfelelésre törekszik.

A versenyjogi előírások teljes körű betartása nemcsak jogi kötelezettség, hanem egy olyan hozzáállás és szervezeti kultúra, amely az üzleti tevékenységre is kedvező hatást gyakorol. Compliance Programunk célja a munkavállalóink tudatosságának növelése, a jogi kockázatok kiküszöbölése, és ezáltal az üzleti stratégia eredményes megvalósításának jogi szempontú támogatása.

A MOL-csoport teljes mértékben tiszteletben tartja és teljesíti az Európai Unió Alapszerződésében foglalt versenyjogi előírásokat és mindazoknak az országoknak a nemzeti versenyjogi szabályait, ahol vállalatai tevékenykednek.

Versenyjogi megfelelési tevékenységünk elemei a következők:

 • Etikai és Üzleti Magatartási Kódexünkben megtalálható a versenyjogi követelmények leírása;
 • belső szabályzataink részletesen ismertetik a versenyellenes magatartásokat és a kötelezettségszegés vagy visszaélés gyanúja esetén követendő eljárásokat;
 • alapos képzésben részesítjük azokat a munkavállalókat, akik számára fontos a versenyjogi szabályok mélyreható ismerete, amit egy elektronikus vizsgáztatási rendszer segítségével rendszeresen számon kérünk;
 • létrehoztuk a megfelelési tevékenységek jelentési rendszerét;
 • Üzleti Partneri Etikai Kódexünk szerint a MOL-csoport üzleti partnerei kötelezettséget vállalnak arra, hogy üzleti tevékenységüket a tisztességes verseny normáinak és a vonatkozó versenyjogi előírásoknak megfelelően folytatják. Az Üzleti Partneri Etikai Kódexben foglalt normák súlyos megszegése esetén a MOL-csoport megszünteti az érintett üzleti partnerekkel folytatott együttműködést.

SZABVÁNYALAPÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (SZIR)

A minőségirányítás a szervezeten belüli minőségfejlesztés irányítására és ellenőrzésére szolgáló összehangolt tevékenységeket foglalja magában. Tanúsított minőségügyi, környezeti és biztonsági irányítási rendszereink garantálják, hogy folyamatainkat a szabványokban foglaltaknak megfelelően működtetjük.

Az átfogó minőségirányítási eszközök alkalmazása jelentős mértékben hozzájárul a hatékonysággal kapcsolatos stratégiai célkitűzések eléréséhez, és lehetővé teszi az optimálisan szabályozott és megbízható folyamatok kialakítását és a stabil termék- és szolgáltatásminőség biztosítását, ami együtt jár a működési hatékonyság javulásával és a költségek csökkenésével.

VEZETŐI ELKÖTELEZETTSÉG

A vezetők szabványalapú irányítási rendszerek iránti elkötelezettsége kifejeződik a csoportszintű politikákban, szabályzatokban, elfogadott fejlesztési irányokban.

SZABVÁNYALAPÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREINK

Tanúsított szabványalapú irányítási rendszereket működtetünk minden olyan területen, ahol azt az ügyfelek kérik, a szervezet vezetői szükségesnek ítélik, vagy a jogszabályok előírják. AZ ISO 9001 szerinti Minőségirányítási Rendszerek mellett más szakmai szabványokon alapuló irányítási rendszereket is működtetünk (pl. ISO 14001 szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerek, OHSAS 18001 szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer, a HACCP-követelmények vagy az ISO 22000 szabvány szerinti Élelmiszer-higiénia) azokon a területeken, ahol egy hatékonyan működő integrált rendszer kialakítására van szükség. Minden laboratóriumunk rendelkezik a vonatkozó szabvány (ISO/IEC 17025) szerinti akkreditációval.

Évek óta tudatosan mérjük a belső és külső ügyfelek elégedettségét. Az elégedettségi vizsgálatok célja, hogy meghatározzuk erősségeinket és gyengeségeinket, valamint nyomon kövessük a korábbi elemzés alapján hozott intézkedések hatásait.

Az innováció előmozdítása érdekében megvizsgáljuk alkalmazottaink ötleteit és javaslatait, és meg is valósítjuk közülük azokat, amelyek hasznosnak bizonyulnak.

 

A tanúsított irányítási rendszereket működtető telephelyek és szervezeti egységek felsorolása a következő hivatkozásokon keresztül érhető el: