Közösségek

A közösségi szerepvállalás lényege, hogy odafigyelünk a közösségekre, amelyekben tevékenykedünk, megismerjük az igényeiket, prioritásaikat és elképzeléseiket, valamint olyan partnerkapcsolatokat alakítunk ki, amelyek elősegítik mind a közösségek, mind a vállalatunk gyarapodását és fenntarthatóságát.

Közösségi szerepvállalás

A MOL-csoport és tagvállalatai számos, különféle módon lépnek kapcsolatba a helyi szereplőkkel. Ezek leggyakoribb formája a telephelyi szintű kapcsolattartás, a közmeghallgatás és a közös tevékenységek. Természetesen folyamatos párbeszédet folytatunk a hatóságokkal és a hivatalos szervekkel a szabályozási környezetet és a jogszerű működést érintő kérdésekben. Emellett egyedi megoldásokat is alkalmazunk a fenntarthatósággal kapcsolatos szemlélet és gondolkodásmód formálására.

A közösségekkel való kapcsolat kialakítása során követendő szempontokat, lépéseket és módszereket a Társadalmi Szerepvállalás Csoportszintű Gyakorlata határozza meg, amely az érintettek iránti elköteleződésre vonatkozó szabvánnyal (AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011) összhangban álló Elköteleződési Elveken alapul.

A működés helyszínén szélesebb társadalmi rétegeket érintő jelentős projektek esetén társadalmi befektetési (TB) programtervezést kell végrehajtani. A TB programtervezést az üzleti projekt tervezésével párhuzamosan kell elvégezni.

A Társadalmi Szerepvállalás Csoportszintű Gyakorlatában meghatározott módszertan alapján a telephelyeknek, illetve működési részlegeknek a befektetési vagy tőkekivonási projektjavaslatról szóló döntést megelőzően Társadalmi Hatásvizsgálatot (THV) kell végezniük a szélesebb társadalmi rétegeket érintő kérdésekre vonatkozó alapvető információk és elképzelések meghatározására. A környezeti tanulmánynak tartalmaznia kell a Társaság eredményességének javításához vagy stratégiája megvalósításához már rendelkezésre álló helyi lehetőségek elemzését. Ezek közé tartozhatnak a következők: elérhető humán erőforrások, kormányzati kapacitás, fizikai infrastruktúra (pl. hulladékgazdálkodás, várostervezés stb.) és a helyi beszállítói/vállalkozói képességek

A társadalmi befektetési prioritásokat össze kell hangolni az olaj- és gázipari projektfejlesztés ütemezésével, hogy a projektciklus minden fázisában a legnagyobb eredményt hozzák a Társaságnak.

A helyi közösségekre hatást gyakorló operatív tevékenységek során folyamatosan biztosítani kell a helyi közösség tagjainak (egyének, véleményformálók, nonprofit szervezetek, önkormányzatok, egyesületek stb.) kapcsolatát a Társasággal. Az e folyamat során kiépülő erős partnerkapcsolatok támogatják a MOL-csoport üzleti sikerének és stratégiai céljainak elérését. Ehhez a következőkön keresztül vezet az út:

 • az érintettek azonosítása
 • problémáik megoldása a következők révén:
  • kapcsolattartás
  • konszenzusalapú döntéshozatal
  • együttműködésen alapuló megoldások

E folyamat végrehajtása a lehető legkorábbi szakaszban kell történjen minden olyan projekt és művelet során, illetve minden olyan tőkekivonás esetén, amely jelentős társadalmi hatást gyakorol a helyi közösségre.

Az állami hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel együttműködve dolgozunk azon, hogy megismerjük a létesítményeinket körülvevő településeken élők elvárásait, igényeit és törekvéseit.

TÁRSADALMI BEFEKTETÉS

Felismertük, hogy nem elegendő kiemelkedő üzleti teljesítményt nyújtani; az emberi értékek elismerésére is törekednünk kell. Tudjon meg többet társadalmi kötelezettségvállalásunkról.

ZÖLDÖVEZET PROGRAM

A MOL-csoport 2005-ben indította el első Zöldövezet Programját Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Ez a határokon átnyúló kezdeményezés az évek során olyan sikeresnek bizonyult, hogy 2014-ben Horvátországra és Olaszországra is kiterjesztettük. Ezen túlmenően 2015-ben a Cseh Köztársaságban is elindítottuk a programot, amely így már hat országra terjed ki.

A Zöldövezet Program mindegyik országban a MOL-csoport és egy kiválasztott, a környezetvédelem terén helyi ismeretekkel és szakértelemmel rendelkező civil partnerszervezet közös projektjeként kerül megvalósításra. A program célja, hogy hozzájáruljon a közösségi zöldterületek kialakításához vagy helyreállításához, és elősegítse a helyi lakosok és szervezetek aktív részvételével megvalósított helyi zöldterületi fejlesztéseket.

E környezetvédelmi program az elmúlt évtizedben csoportszinten több mint 10 millió euró támogatást nyújtott a helyi közösségeknek, melyek tagjai 210 000 fát, virágot és bokrot ültettek több mint 2 millió négyzetméternyi újonnan létrehozott zöldövezeti területen.

TEHETSÉGTÁMOGATÓ ÉS GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAMOK

Legfontosabb kezdeményezései megvalósításához a MOL-csoport 2006-ban létrehozta Magyarországon az Új Európa Alapítványt. Tehetségtámogató Programját Szlovákiában a Közép-Európai Alapítvány segítségével, Romániában pedig a Közösségekért Alapítvány támogatásával vezette be. Gyermekgyógyító Programját kizárólag Magyarországon és Romániában indította el.

A MOL említett szervezetekkel való együttműködése mindhárom országban ugyanazt a célt szolgálta: a különféle felhasználási célok rendszerbe foglalását és egy köztiszteletben álló kuratórium létrehozását a MOL-csoport vezetősége és külső szakértők bevonásával. A kuratórium feladata, hogy a különböző kategóriákban – például a sport, a művészetek és a tudományok területén – kiírt pályázatokra jelentkezők közül kiválassza a legjobbakat.

A MOL-csoport 2006 óta támogatja a fiatal tehetségeket közhasznú alapítványán keresztül. Eddig több mint 7100 fiatal sportolót és klasszikus zenei vagy tudományos pályára készülő fiatalt karolt fel. Magyarországon csaknem 4700 tehetséges fiatal részesült támogatásban, melynek összértéke meghaladta az 1 860 000 eurót. Romániában több mint 1950 gyermeket támogatott 770 000 euróval, Szlovákiában pedig csaknem 650 000 eurót adományozott több mint 450 gyermek támogatására.

TÁRSADALMI BEFEKTETÉSEK AZ UPSTREAM MŰKÖDÉSI TERÜLETEKEN

A MOL-csoport testre szabott támogatást nyújt a működési területén élő helyi közösségeknek. Társadalmi befektetési stratégiája középpontjában a környezetvédelem, a helyi közösség gazdasági jólétéhez való hozzájárulás, valamint az oktatással, sporttal és egészségüggyel kapcsolatos programok állnak.

A MOL-csoport és a helyi közösségek közötti folyamatos információáramlás fenntartásának elősegítéséhez külön pozíciót hoztunk létre a közösségekkel való kapcsolattartásra. A közösségekkel való kapcsolattartásért felelős munkatársak helyi származású alkalmazottak, akik az üzleti tevékenységgel kapcsolatos ügyekben a MOL-csoport és a helyi közösségek közötti elsődleges kapcsolattartó feladatait látják el. A társadalmi befektetési tevékenységekkel kapcsolatos igények felmérése mellett segítenek kiválasztani a helyi közösségek által javasolt, a központi, vállalati célkitűzésekkel összhangban álló kezdeményezéseket. 
A közösségek javát hosszú távon szolgáló, önfenntartó projektek kiválasztására és tervezésére törekszünk.

TÁRSADALMI BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A MOL-csoport elkötelezett a fenntarthatóság iránt, és hisz abban, hogy a vállalat jelenléte eredményeként létrejött érték megosztása a működési területén élő helyi közösségekkel hozzájárul azok társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. A társadalom szerves részeként a MOL-csoport tagvállalatai tudatában vannak a tágabb társadalmi és környezeti problémáknak, valamint saját helyi feladataiknak. A MOL-csoport célja, hogy adományozási tevékenységei találkozzanak a működési területén élő közösségek elvárásaival.

A közösségi beruházási projektek egyszerű finanszírozása helyett olyan társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseket határozunk meg, amelyek a szociális és környezeti feltételek javítására irányulnak, és hozzájárulnak a közösségek hosszú távú gazdasági-társadalmi fejlődéséhez. Az egyes tagvállalatok arra törekednek, hogy a működés legitimitásának biztosításán túl kiérdemelt vezető szerepre tegyenek szert, elnyerve a helyi közösségek bizalmát. A részvényesek igényeinek a nyereségesség helyi érintettek támogatásával történő fenntartásával kíván megfelelni, valamint azzal, hogy hatékony módon pozitív társadalmi változást ér el.

A MOL-csoport mindent megtesz azért, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti kérdéseket a lehető legnagyobb mértékben beépítse programjaiba. Az érdemi változás eléréséhez az üzleti érdekeket össze kell hangolni egyrészt az átfogó társadalmi és környezeti megfontolásokkal, másrészt a helyi közösségek hosszú távú prioritásaival. A társadalmi befektetés végrehajtására vonatkozó döntést mindig meg kell előzze a következő három lépés:

 1. Létre kell hozni egy ismeretalapot, amely kiterjed a társadalmi jellemzőkre, a hagyományokra és szokásokra, a jogszabályi keretre, az egészségügyi, biztonsági és környezettel kapcsolatos szempontokra, a legfontosabb érintettekre, valamint az adott régió vagy közösség számára fontos kérdésekre. A legeredményesebb vita- és egyeztetési módszerek meghatározása érdekében figyelembe kell venni és alapos előzetes értékelésnek kell alávetni a MOL-csoport társadalmi befektetésének sikeres végrehajtását akadályozó lehetséges kockázatok teljes körét;
 2. Meg kell határozni a kapcsolattartás formális kereteit, valamint a viták és panaszok teljes körű dokumentálásának folyamatát;
 3. Formális megállapodásokat kell kidolgozni, amelyek meghatározzák a társaság és a közösség feladatait, és részletesen szabályozzák, hogy a Felek hogyan biztosítják kötelezettségeik teljesítését.

A MOL-csoport és tagvállalatai által végrehajtott társadalmi befektetéseknek mindig meg kell felelniük a következő követelményeknek:

 • összhangban kell állniuk a MOL-csoport Társasági Adományozási Irányelveivel;
 • hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a Csoport/vállalat/telephely teljesíteni tudja üzleti célkitűzéseit;
 • az érintett felekkel, különösen a célközösséggel, nem kormányzati szervezetekkel és kormányzati hatóságokkal együttműködve, illetve közösen dolgozva kell megvalósítani a projekt életciklusa során;
 • pozitív társadalmi változást kell előidézniük, tükrözve a fenntartható fejlődés prioritásait, amelyeket adott esetben a MOL Környezeti és Társadalmi Hatásvizsgálata határoz meg;
 • több szakaszból kell állniuk, és kilépési stratégiát is tartalmazniuk kell.

A MOL-csoport fő célja, hogy a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően tevékenykedjen; ez a politika határozza meg, hogy milyen lépéseket tesz. A társadalmi befektetés elsődleges területei a MOL-csoport számára a következők:

 • Oktatás: a társadalmi fejlődés sarokköve. Az oktatás elősegítése a MOL-csoport egyik legfontosabb törekvése. Célunk, hogy azokon a területeken is megkönnyítsük az alap- és középfokú oktatáshoz való hozzáférést, ahol ezek a feltételek nem biztosítottak. A MOL-csoport a fiatal tehetségek következő generációjának támogatását is prioritásnak tekinti. A helyi humán tőkébe való befektetés üzleti és társadalmi szempontból egyaránt haszonnal jár.
 • Az egészségügyhöz kapcsolódó projektek javítják az életminőséget, és lehetőséget teremtenek a társadalmi innovációra. Ezeket az előnyöket az adott helyi közösség konkrét szükségleteitől függően az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával vagy a sport és az egészséges életmód népszerűsítésével lehet elérni.
 • A fenntarthatóság szempontjából döntő fontosságú a környezetvédelem. Következésképpen a társaság saját előírásokat határoz meg, és olyan projekteket hajt végre, amelyek tudatosítják a hagyományos élőhelyek megóvásának fontosságát.

Előnyben részesíti az olyan diverzifikált kezdeményezéseket és projekteket, amelyek csak a kezdeti szakaszban igényelnek támogatást, a későbbiekben pedig önfenntartóvá válnak, különösen, ha az ilyen kezdeményezések globális problémákra reagálnak.

Az egyenlő lehetőségek biztosítása, valamint a társaság hitelessége és az iránta kialakult bizalom fenntartása érdekében a MOL-csoport átlátható és jól szabályozott vállalati adományozási rendszert alkalmaz – ennek megfelelően eljárásai összhangban állnak az előre meghatározott alapelveivel és lépéseivel. A MOL-csoporthoz tartozó vállalatok/telephelyek a MOL-csoport Központjának számolnak be társadalmi befektetési programjaikról a London Benchmarking Group (LBG) által kidolgozott módszertan és sablonok alkalmazásával. A társaság társadalmi befektetésekre fordított éves kiadásai – az LBG által meghatározott kategóriák adatai és a teljes összeg – nyilvánosak.

A társadalmi befektetések mellett a MOL-csoport a helyi lakosság és vállalatok képességeinek fejlesztése érdekében növekedési lehetőségeket teremt azokon a területeken, ahol tevékenykedik. Ennek megvalósítása során helyi beszállítókkal dolgozik a helyi beszerzési elveknek megfelelően, a kapacitásfejlesztést pedig tudásátadásra alapozza a független, tartós fejlődés megindítása és a társaságtól kapott támogatástól való függőség elkerülése érdekében. A fent ismertetett politikát a MOL-csoport beszállítóinak és alvállalkozóinak is követniük kell.