Társaságirányítás

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „MOL” vagy „Társaság”) mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz.

 

MOL Group Szervezet

Elnök
Vezérigazgató
 • Stratégiai Működés és Fejlesztés
 • Belső Audit
 • Emberi Erőforrások
 • MOL Campus
Vezérigazgató
 • Pénzügy
 • Upstream
 • Downstream
 • FF&EBK
 • Üzleti Kiválóság Központ
Innovációs Vezérigazgató
Helyettes
 • Információ Technológia
 • Fogyasztói Szolgáltatások
 • Ipari Szolgáltatások
 • Vállalkozások és Open Innovation Hub
 • Kommunikáció

MOL Irányelvek

A MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a Budapesti Értéktőzsde felé, valamint felülvizsgálja Varsói Értéktőzsde ajánlásainak való megfelelést és változás esetén azt közzéteszi.

A MOL társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex először 2006-ban került elfogadásra, majd legutóbb 2015-ben aktualizálták. Ez a dokumentum bemutatja a MOL részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex közzétételre került a Társaság honlapján.

Részvényesek (közgyűlés)

A Társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló közgyűlés.

A közgyűlés, mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket hozzanak, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden "A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

MOL Nyrt. közgyűlésein a részvényesek személyesen, valamint meghatalmazotton keresztül gyakorolhatják részvényesi jogaikat. Társaságunk ezen felül lehetőséget biztosít arra is, hogy részvényesek az alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül képviseltessék magukat. A részvétel megkönnyítését szolgálja egy közgyűlési anyagokat tartalmazó internetes oldal (https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/eves-rendes-kozgyules), melyen számos információ, többek között a helyszínt megjelölő térkép, a részvétel feltételei, a közgyűlési dokumentumok és meghatalmazásminták találhatóak.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Az Alapszabály 8.6 pontja értelmében: "A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át”. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.

Továbbá az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: "Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési részvétel feltételei a közgyűlési hirdetményben kerülnek közzétételre, Társaságunk Alapszabálya szerint a Társaság honlapján. Az éves rendes közgyűlések jellemzően áprilisban kerülnek megtartásra.

Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról, hogy annak mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni és mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

Kapcsolat a részvényesekkel

Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek képviseletéhez és előmozdításához fűződő kötelezettségének, valamint tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős a MOL-csoport teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak elősegítése érdekében, hogy a részvényesek elvárásainak minden területen maximálisan eleget tehessen a Társaság, az Igazgatóság folyamatosan elemzi és értékeli a fejleményeket, mind a tágabb külső környezet, mind a működési szint tekintetében.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái a rendszeres tájékoztatások; az éves jelentés, a féléves jelentés és a negyedéves eredmények, valamint rendkívüli tájékoztatások. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatások a MOL honlapján, a Budapesti Értéktőzsdén (elsődleges tőzsde) és a Varsói Értéktőzsdén, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Tőkepiaci közzétételi rendszeren kerülnek publikálásra. Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azok részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcsolatok levelezőlistájára, valamint a nemzetközi és hazai média részére is eljuttatjuk. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa nagyvárosaiba a befektetői közösség képviselői – ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is tehetnek fel kérdéseket és élhetnek javaslatokkal bármikor, beleértve a Társaság közgyűlését. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján (molgroup.info/hu/) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. Ennek okán a MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető az molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.

2019-ben a MOL 17 napot töltött befektetői körúton és 9 konferencián vett részt Európában és az Egyesült Államokban, valamint körülbelül 300 találkozót tartott potenciális és jelenlegi befektetők részére. A novemberi és decemberi találkozók a MOL hosszú távú stratégiájával („MOL 2030”) kapcsolatos fejlemények és rövidtávú célkitűzések összefoglalására fókuszáltak.

A MOL-csoport vezetőségének éves díjazása

Igazgatóság

Az Igazgatóság tagjainak fix összegű éves díjazása

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-től kezdődően az alábbi meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:

                     Igazgatósági tagok esetében           25.000 EUR/év

                     Bizottsági elnökök esetében             31.250 EUR/év

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igazgatósági tagok minden olyan igazgatósági, illetve bizottsági ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 EUR juttatásban részesülnek.

Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként 2012. január 1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző szolgál.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is meghatározásra került (az igazgatósági tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénzjuttatásból.

 • Részvényjuttatás

Mértéke 2015. január 1-től (és a 2017. szeptember 26-án megvalósult 8:1 arányú részvényfelaprózás után):

 • az Igazgatóság tagjai részére: havi 1.200 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
 • az Igazgatóság elnöke részére: további havi 400 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, az elnököt megillető plusz (400 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

 • Készpénzjuttatás

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.

Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénzjuttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

 • Egyéb juttatások

Nem pénzbeli juttatásként* minden igazgatósági tag részére élet- és balesetbiztosítást (86.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (26.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság. 

Szintén nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 153.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves összege 350 000 Ft/fő).

* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euro esetén 2020. 01. 22 -i árfolyammal számolva; forrás: www.mnb.hu)

Vezérigazgatói Bizottság és Vezetői bizottság

A MOL-csoport felsővezetésének ösztönző rendszere

A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos szerepet tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek részvényesek érdekeivel.

A Vezérigazgatói Bizottság (CEC) és az Vezetői Bizottság (MC) javadalmazása három pilléren alapul:

 • Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
 • Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján
 • Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszt segítendő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

A felsővezetés ösztönző rendszere 2018-ban a következő elemeket tartalmazta:

1. Rövid távú ösztönző rendszer

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 70-100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján a Vezérigazgatói Bizottság tagjainak éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL Igazgatóságának végső jóváhagyásával.

A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói

A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek.

2019-ben a CEC és MC rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során a kiemelt területek pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a Csoport céljainak megvalósítását.

Pénzügyi teljesítménymutatók:

2019-ben a CEC kiemelt célja az EBITDA és a beruházási célok teljesítése volt, a MOL csoport 2030-as stratégiai céljainak elérése érdekében. 

Az MC-tagok céljai között operatív és pénzügyi teljesítménymutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid távú céljait és stratégiai célkitűzéseit a Csoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően. A pénzügyi célokat illetően a Csoportszintű Pénzügyi tervezés és beszámolás tesz javaslatot, a teljesítménycélok között szerepelhetnek hatékonysági, beruházási és költségekkel kapcsolatos mutatók.

Nem pénzügyi teljesítménymutatók:

A CEC és MC tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is felelősek. A biztonság a Csoport elsőszámú prioritása, ezért a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen fogalmazza meg az üzletági FF és EBK (Fenntartható Fejlődés, Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem) vonatkozású teljesítmény mutatókat.

2019-ben a MOL-csoport minden üzleti divízióra vonatkozóan a TRIR mutatószámának teljesülését tűzte ki, mert az egységesen mutatja  a Csoport elkötelezettségét a mindenkori biztonságos, fenntartható és megbízható működés mellett.

A MOL 2030-as stratégiájával összhangban 2019-ben megvalósult a ONE Projekt. A projekt célja a MOL hatékonyságjavítása volt, melynek keretében új működési modell került bevezetésre, ami lehetővé teszi az agilisabb működést és a gyorsabb döntéshozatalt. A projekt támogatása a MOL-csoport első szintű menedzsmentje számára teljesítménycélként került meghatározásra, és ennek mentén minden MOL-csoport vezetőnek példaértékűen kell képviselnie a vállalati értékeket, és így hozzájárulnia a szervezeti változáshoz.

A rövid távú ösztönző eredménye

A fentebb említett teljesítménymutatók tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.

A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet eredménye, mivel az egyes teljesítmény mutatókhoz nem tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes elemek ne kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport teljesítménye.

2. Rövid távú részvénytulajdonosi program

2019-es rövid távú részvénytulajdonosi program

A vonatkozó MRP törvény változásival összehangban az alábbiak szerint került módosításra a felsővezetés rövidtávú részvénytulajdonosi programja.

Program jellemzői:

 • A programban való részvétel önkéntes.
 • Teljesítési időszak: 2019. január - 2021. február
 • A vezető dönthet arról, hogy öszönzője mekkora hányadát rendeli a részvénytulajdonosi program hatálya alá.
 • A jogosultság alapja a rövidtávú ösztönző jogosultsági mértékével megegyező részvénydarabszám a teljesítési évet megelőző decemberi átlagáron számítva (2018 decemberi átlagár).
 • A végső kifizetést a teljes teljesítményértékelés, a vállalati, divíziós és egyéni értékelési faktor határozza meg.
 • Az ösztönző kifizetésének további feltétele a MOL részvényárfolyam növekedése a kétéves teljesítési időszak kezdetét és végét összehasonlítva.
 • Kifizetés: 2021. február, MOL részvényben
 • Amennyiben a kifizetés az osztalék ex-kupon nap után történik az adott évben, az osztalék egyenértékes kifizetése a javadalmazással együtt történik MOL részvényben.

3. Hosszú távú ösztönző

A hosszú távú ösztönző rendszer célja a fenntartható értékek ösztönzése, valamint a MOL csoport vezetőinek és a MOL részvényeseinek teljes összehangolsása.

A hosszútávú ösztönző 2016 utolsó negyedévében felülvizsgálatra került, és a MOL Nyrt. Igazgatósága 2016. október 13-án a meglévő hosszútávú ösztönző programok részvényprogrammá alakítása mellett döntött az MRP törvény rendelkezéseinek megfelelően. A programok így méginkább a MOL-csoport pénzügyi teljesítményének és hatékonyságának jövőbeni javulását szolgálják a vállalati elvekkel és a MOL Nyrt. hosszú távú stratégiai célkitűzéseivel összhangban.

A két ösztönző főbb jellemzői:

       a)  Abszolút részvényérték alapú ösztönző 

A javadalmazás alapja egy részvényjogosultság, mely mértéke egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbözeteként realizálható. Az ösztönző jellemzői:

 • Évente induló, 4 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év egyéni teljesítési időszakra, 3 év vállalati teljesítmény időszakra, amely utóbbinak az első éve alatt a vezető nem fér hozzá a javadalmazáshoz. A vállalati teljesítmény időszak harmadik és negyedik éve a vezető hozzáférhet a javdalmazásához a vonatkozó szabályoknak megfelelően.
 • A javadalmazás mértéke egy adott piaci árfolyam és az induló ár különbözete a jogosultsági darabszámra vetítve.
 • Az induló ár a teljesítési időszak kezdete előtt kerül megállapításra. Az  induló ár a MOL Részvények HUF-ban meghatározott átlagára súlyozva a Budapesti Értéktőzsde forgalmával a teljesítési Időszakot megelőző év utolsó negyedévére vonatkozóan.
 • A bevonás napján érvényes piaci ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett MOL-részvények átlagos árfolyama a bevonás napján. A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult menedzser által, kivéve a bennfentes kereskedelem tilalma alá eső időszakokat.
 • Miközben a részvényjogosultságot a pozícióbesorolás határozza meg, a végső részvényjogosultság függ a teljesítési időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók értékelésétől is. Az egyéni teljesítménymutatók értékelése során egy egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék kerül meghatározásra (0% és 150% között), amely a végső részvényjogosultság darabszámát szorzóként korrigálja.
 • A javadalmazás kifizetése részvényben vagy azzal egyenértékű készpénz formájában történik. Részvények juttatása esetén a javadalmazás mértéke a bevonási napot megelőző 30 nap átlagos MOL Nyrt. részvényárfolyama alapján kerül részvényre váltásra. Készpénz jóváírás esetén a javadalmazás magyar forintban kerül kifizetésre a jogosult azon bankszámlájára, amelyre a havi munkabére is érkezik.
 • Osztalék egyenértékes: a végső kifizetés mértéke a MOL Nyrt. részvényekre a teljesítési időszak utáni tartási időszakban kifizetett egy részvényre jutó osztalék összegével korrigálásra kerül a részvényjogosultságra vonatkoztatva. A korrekció célja, hogy az osztalékfizetés kapcsán részvényárfolyam-változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt. Az osztalék egyenértékes a bevonáskor kerül kifizetésre.

A végső részvényjogosultságot az egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék is befolyásolja a teljesítési időszakra vonatkozóan

 
Egyéni ösztönző kifizetési %   Abszolút részvényérték alapú ösztönző jogosultsági darabszámának %-a
0% > x0%
1% és 149% között > Egyéni ösztönző kifizetési százalék alapján
150% > x150%

Áttekintés:

 
Részvényopció Induló ár Beváltási időszak
2015 1.472 HUF 2017. jan. 1.- 2019. dec. 31.
2016 1.669 HUF 2018. jan. 1. - 2020. dec. 31.
 
Abszolút részvényérték alapú ösztönző Induló ár Bevonási időszak
2017 2.352 HUF 2019. jan. 1. - 2020. dec. 31. 
2018 3.107 HUF 2020. jan. 1. - 2021. dec. 31.
2019 3.052 HUF 2021. jan. 1. - 2022. dec. 31.

         b, Relatív piaci index alapú ösztönző (korábbi Performance Share Plan)

A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző, amely a MOL Nyrt. részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:

 • Évente új program indul, programonként 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
 • A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának alakulása összehasonlítva releváns és elismert közép-kelet-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexekkel (CETOP Index és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index - feltörekvő piaci olajipari részvényindex).
 • A MOL részvények árfolyama a két fent említett indexszel kerül összehasonlításra. Az értékelés alapja a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a két részvényindex és a MOL-részvények árfolyamának éves szinten mért eltéréséből származtatható. A végső kifizetés mértékét a három év teljesítményének átlaga határozza meg.
 • Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni rövid távú értékeléstől, vagyis tényleges kifizetés minden jogosult esetében függ a hároméves egyéni teljesítmény által számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is kezeli.
 • A javadalmazás alapja részvényjogosultság, és MOL részvényben vagy készpénzjóváírás formájában kerül kifizetésre.

Áttekintés a hároméves futamidejű, korábbi Performance Share Plan programok eredményéről a hosszú távú ösztönző rendszer 2013-ban történt módosítása után:

PSP terv Kifizetési százalék
2016-2018 119,05%
2017-2019 24,36%

A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a  részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.

Az indexek kiválasztása során figyelembe vételre került, hogy a regionális és az iparági specifikus szereplők szerepeljenek benne mivel a MOL regionális (Közép- és Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A két index referenciaként való alkalmazásával a MOL ösztönzési rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.

Az Abszolút részvényérték alapú ösztönző 2019-től, míg a Relatív piaci index alapú ösztönző 2020-tól kerül először kifizetésre az MRP szervezeten keresztül.

Egyéb béren kívüli juttatások

A MOL-csoport a felsővezetői számára a piaci gyakorlat szerinti  juttatásokat biztosítja.

Ebbe a körbe tartozik:

 • Vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti célokra;
 • élet- és balesetbiztosítás;
 • utasbiztosítás;
 • felelősségbiztosítás;
 • éves egészségszűrés és kiemelt egészségügyi ellátások.

Az állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vezetők jogosultak továbbá a Nemzetközi Foglalkoztatási szabályzatban meghatározott egyéb juttatásokra.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 4.000 EUR, az elnök havi bruttó 6.000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal.

A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes FB-üléseken felül minden további olyan rendkívüli FB-ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további 1.500 EUR összegű díjazásban részesülnek.

Egyéb juttatások

Nem pénzbeli juttatásként* minden felügyelő bizottsági tag részére élet- és balesetbiztosítást (86.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (26.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.

Szintén nem pénzbeli juttatásként minden felügyelő bizottsági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 153.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves összege 350.000 Ft/fő).

* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euro esetén 2020. 01. 22 -i árfolyammal számolva; forrás: www.mnb.hu)

Integrált társasági kockázatkezelési rendszer

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelésben és a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően.

A kockázatkezelési célunk, hogy az üzleti kockázatainkat elfogadható szinten belül tartsuk, valamint támogassuk a vállalat változásokhoz való alkalmazkodóképességét, stabil és fenntartható működését. Ennek érdekében a MOL-Csoport társasaságirányítási struktúrájába integráltan került kialakításra az Átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelési Rendszer (ERM), mely  a vállalati értékteremtés folyamataira fókuszál,  feltárja  a Csoport stratégiai céljai megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azokat fenyegető veszélyeket, továbbá az olyan kockázati eseményeket, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberekre, válallati eszközökre, a környezetre vagy a vállalati hírnévre. Az ERM keretében végezzük az összes jelentős kockázat feltárását, értékelését, kezelését és monitorálását, a Csoport egészére vonatkozóan: minden üzletágra, valamint funkcionális szervezetekre is,  a különböző régiókra  és a projektekre is, minden időhorizonton.

A hatékony kockázatkezelés érdekében a kockázatokat elsődlegesen (1. védelmi vonal) azon vezetők kezelik (feltárás, értékelés, csökkentés), akik felelősek az adott területért, így a jelenlegi kockázatcsökkentő intézkedések felügyeletéért és az új kockázatcsökkentő akciók végrehajtásáért is. A csoportszintű üzleti/funkcionális vezetői szint, Kockázatkezelési szakterületek, a Csoportszintű Kockázatkezelési osztály biztosítják a felügyeltet. A Csoport operatív döntéshozó testületei, Igazgatósága, a Felügyelő Bizottság és azok érintett bizottságai felügyelik és biztosítják az kockázatkezelés átfogó, csoportszintű alkalmazását és eredményességének nyomon követését.

A felső vezetés számára készülő rendszeres kockázatkezelési jelentések biztosítják  a legfőbb kockázatok felügyeletét, a kontrollok és kockázatcsökkentő intézkedések rendszeres felülvizsgálatát. A kockázatkezelés eredményességét az operatív döntéshozó testületek, az Igazgatóság és annak érintett bizottságai figyelemmel kísérik.

A Csoport fő kockázati tényezői

Főbb kockázataink közé tartoznak:

1. A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között:

 • Árupiaci árkockázat: MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel, mint a saját termelés, és finomított termékeket értékesít. A kockázatot figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat stabil pénzügyi helyzetét, a működés, valamint a beruházások finanszírozásának biztonságát. Fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük olyan esetekben, amikor a kockázat nem a normál üzleti tevékenységből, vagy a szokásos árupiaci volatilitásból fakad.
 • Deviza árfolyamkockázat (FX): A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a működési és beruházási cash flow kitettségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flowhoz igazítjuk.
 • Kamatláb kockázat (IR): A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az IR kockázatot nyomon követjük, a külső finanszírozási formák tudatos megválasztásán keresztül menedzseljük.
 • Hitelkockázat: A MOL-csoport nagyszámú, - mind üzletági, mind földrajzi szempontból - változatos ügyfélkör számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat halasztott fizetési feltétellel, mely egy megfelelő hitelkockázat-profilú portfóliót képez. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli ezeket a kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, az értékesítési stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban.

2. Működési kockázatok lehetnek:

 • Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata jelentős a Downstream üzletág nagyfokú eszközkoncentráltsága miatt. A kockázatokból fakadó negatív hatások mérséklése különböző termelési és Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint csoportszintű biztosítások kötésével történik.
 • Kőolajellátási kockázat: A Downstream tevékenység működése a kőolajellátás folyamatosságán alapszik. Az esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése érdekében a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal diverzifikáljuk a Dowstream üzletág ellátását.
 • Cyber kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber kockázatok nagyfokú figyelmet és hatékony menedzsmentet követelnek a MOL-csoport részéről ahhoz, hogy képes legyen monitorozni, azonosítani a felmerülő kockázatokat, és reagálni rájuk. Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes incidensek és fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat.

3. Stratégiai kockázatok lehetnek:

 • Szabályozói kockázat: a MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre.
 • Országkockázat: MOL csoport nemzetközi kitettséggel rendelkezik, mely egyrészt hozzájárul a diverzifikációhoz, másrészt egyedi országkockázatoknak való kitettséggel jár. Ennek megfelelően nyomon követjük és menedzseljük a politikai kockázatokat, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy a befektetési portfólió országkockázati kitettsége elfogadható szinten maradjon.
 • Reputációs kockázat: A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban, aki különös figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős kötelezettségeit.
 • Éghajlatváltozási kockázat: Az éghajlatváltozással kapcsolatos tranzíciós és fizikai kockázatok hátrányosan érinthetik a MOL Csoport jelenlegi és jövőbeni bevételeit, kiadásait, eszközeit és finanszírozását. A fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet közép és hosszú távon várható potenciális  csökkenése miatt indította el a MOL-csoport a 2030-as stratégiáját: elsősorban a szigorodó szabályozás, a szállítás elektrifikálása és digitalizációja, a növekvő energiahatékonyság valamint a fogyasztói magatartás és a technológiai fejlődés terén várható változásoknak való megfelelésre alapozva. A MOL-csoport transzformációs stratégiájában e változásokra válaszként az új, innovatív üzletek felé való nyitás és növekvő fókusszal a (petrol)kémiai értéklánc kiterjesztése állnak. Korábban már számos lépést tettünk csoport- és üzletági szinten is, és több intézkedés folyamatban van. További részletekért látogasson el a Fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó megjegyzésekhez.

Főbb kockázatkezelési eszközök

Általános kockázatkezelési keretként Átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelési Rendszert (ERM) működtetünk.

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Az árupiaci árkockázat, FX és a kamatkockázat rendszeres mérését egy komplex modell alapján fejlett statisztikai módszerekkel végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük.

A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsment feladata, a biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program keretében történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében.

A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően,  az alacsony valószínűségű, de magas potenciális hatású kockázatokra fókuszálva, amelyek megszakíthatják az operációt, az értékteremtési folyamatot,t, a MOL-csoport egy kríziskezelési és üzletfolytonossági programot indított. Jelenleg ezek integrálásán dolgozunk annak érdekében, hogy elfogadható határok közé szorítsuk a kritikus üzleti folyamatok helyreállításhoz szükséges időt.

A bennfentes kereskedelem tilalmával kapcsolatos irányelvek

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. 

A MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy

 • bennfentes információ birtokában MOL vagy egyéb vállalat részvényeit vagy egyéb pénzügyi eszközeit sem közvetve, sem közvetlenül, saját vagy harmadik személy javára ne szerezzék meg vagy idegenítsék el, a fenti pénzügyi eszközre szóló megbízást ne vonjanak vissza és ne módosítsanak,  ne adjanak erre irányuló utasítást vagy megbízást, harmadik személyt erre ne bírjanak rá és ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntéseket,
 • ne adjanak ki bennfentes információt a MOL-csoporthoz nem tartozó személyeknek, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van,
 • még a MOL-csoport munkavállalóinak körén belül is legyenek óvatosak a bennfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át,
 • megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.
A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató