Éves Rendes Közgyűlés 2019

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.,
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683, a továbbiakban: „Társaság”)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság
2019. április 11-én (csütörtök) 10 órakor tartja

Éves Rendes Közgyűlését
a Budapest Music Centerben
(1093 Budapest, IX. kerület, Mátyás utca 8.)

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

 

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A 2018-as üzleti év lezárása:

- Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
- A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
- Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
- Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
- A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadása.

3. A könyvvizsgáló 2019. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

4. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2018. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

5. Igazgatósági tag választás.

6. Felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag választás.

7. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre és az Alapszabály 17.d pontjának kapcsolódó módosításáról.

Arra az esetre, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2019. április 26-án 10 órára a Budapest Music Centerbe (1093 Budapest, IX. kerület, Mátyás utca 8.) ezúton hívja össze. A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság honlapján (http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/eves-rendes-kozgyules) közzétételre kerülnek a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően, amely közzétételt követően megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálatán is (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) munkanapokon 9-15 óra között, vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén 2019. április 11-én a regisztráció ideje alatt.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, valamint a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának („Alapszabály”), valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni, így különösen, a részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes az Alapszabály 8.6. pontjában foglaltak szerint köteles nyilatkozni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek 2%-át. Az Alapszabály 8.4. pontja alapján az Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2019. április 9-én a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet 2019. április 9-én lezárja, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvényes a részvénykönyvbe történt bejegyzését telefonon (+361 483 6251 és +361 483 6289) vagy személyesen (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) is ellenőrizheti a KELER Zrt. ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben munkanapokon 9-15 óra között. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség megállapításánál az Alapszabály 10.1. és 10.2. pontjaiban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. A névre szóló ”A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait minden 125,- Ft, azaz egyszázhuszonöt forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosítja az Alapszabályban foglalt korlátozásokkal. Az 1000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény az Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbség mellett nyolc (8) szavazatra jogosítja a tulajdonosát.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „meghatalmazott”) útján vehet részt.

Amennyiben a részvényes az Alapszabály 13.6. pontjában meghatározott formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2019. április 10-ig kell jeleznie a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére írásban (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) vagy e-mailben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány küldhető részére.

A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között érvényben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonosságot is – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell az Alapszabály 14.3. pontja szerint letétbe helyezni. A formanyomtatványon adott meghatalmazásnak a Társaság részére legkésőbb 2019. április 10. napjáig a Társaság székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) meg kell érkeznie.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („DR”) tulajdonosok esetében a DR-okat kibocsátó letéteményes, a The Bank of New York Mellon a közte és a Társaság között létrejött "Deposit Agreement" szerint jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A DR tulajdonosok a The Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére adott meghatalmazással, a Társaság alapszabályának, a letétkezelő szerződésnek, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelve jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Nyrt. Igazgatósága által a The Bank of New York Mellon révén megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a DR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York Mellon (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel.: 00 1 212 815 3503, Fax.: 00 1 212 571 3050, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek.

További információval szívesen áll a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete (telefon: +361 464 1395, fax: +361 464 1335) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 8.00 és 9.30 óra között.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja. Ugyancsak részt vehet a közgyűlésen az a részvényes, akinek a szavazati joga felfüggesztésre került az Alapszabály 8.6 pontja alapján, azonban szavazati jogot nem gyakorolhat.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az Alapszabályban meghatározott korlátozások alá.

A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk:

A közgyűlésen a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, valamint a részvételre feljogosított személyek vesznek részt. A közgyűlésről folyamatos hang- és képfelvételek készülnek, továbbá fenntartjuk a jogot a közgyűlés interneten való közvetítésére. A Társaság úgy tekinti, hogy a megjelentek jelenlétükkel hozzájárulnak a hang- és képfelvételek készítéséhez. Azon részvényesek, illetve a részvényesek meghatalmazott képviselői, akik a róluk történő képi felvétel készítéséhez nem járulnak hozzá, a közgyűlés helyszínének erre kijelölt részén tartózkodhatnak. A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben hozzászólni csak a részvényes vagy a részvényes képviselője jogosult azt követően, hogy részére a szót a közgyűlés levezető elnöke („elnök”) megadta. Érvényesen felszólalni csak mikrofonhasználattal lehet, csak a mikrofonba mondott szöveg kerül jegyzőkönyvezésre. Felkérjük a hozzászólni kívánókat, hogy nevüket, illetve az általuk képviselt részvényes nevét is, és szavazógépük számát is minden egyes felszólalás előtt jelentsék be. Indokolt esetben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások időtartamát az elnök részvényesenként és felszólalásonként maximum 3 percre korlátozza. A hozzászólások kapcsán csak a napirendi ponthoz tartozó kérdések hangozhatnak el. A részvényesek az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló részére jogszerűen feltett kérdéseikre azok elhangzása után - a jogszabályi keretek között - választ kapnak az elnöktől vagy az általa kijelölt személytől a közgyűlésen vagy a kérdés bonyolultságától függően, ésszerű határidőn belül írásban, mely válasz a Társaság honlapján közzétételre kerül.

A közgyűlés magyar nyelven folyik, így az esetleges határozati javaslatokat is magyar nyelven kell előterjeszteni. Az Igazgatóság angol-magyar és magyar-angol nem hivatalos tolmácsolást biztosít. A közgyűlés lebonyolítására a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetmény az irányadó.


Budapest, 2019. március 11.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

  Elnevezés Méret
Éves rendes közgyűlés MOL Nyrt. Éves Rendes Közgyűlés 2019. Előterjesztések 10,0 MB
Magánszemély részvényes

1. Részvételi feltételek magánszemély részvényes személyes megjelenése esetén

1.1 Alapfeltétel a részvényes részvénykönyvi bejegyzése. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Amennyiben a részvényes nem biztos abban, hogy számlavezetője a bejegyzést automatikusan kezdeményezi, javasoljuk, írásban kérje ezt tőle. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

1.2 Minden részvényesnek nyilatkoznia kell arról, hogy birtokában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2%-át

Az Alapszabály 8.6 pontja szerint: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át.”

 • A személyes adatoknak (név, lakcím) meg kell egyeznie a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • A nyilatkozatot a MOL Nyrt. Befektetői kapcsolatok részére, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. címre kell eljuttatni.
 • Az ún. 2%-os nyilatkozat a részvénykönyvbe való bejegyzés feltétele, illetve a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerülhet az Alapszabály 8.6. pontjában foglalt követelmények elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén.
 • A MOL Nyrt. Alapszabálya által előírt, a MOL Nyrt. részére történő, fentiek szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

1.3 Részvényesi regisztráció a közgyűlés helyszínén

A részvényesnek időben kell érkeznie a regisztrációra, és megfelelő személyazonosító okmányokkal kell igazolnia magát: a személyazonosságát és a lakcímét igazoló fényképes igazolványát (pl. lakcímkártyáját és személyi igazolványát, jogosítványát vagy útlevelét stb.) kell bemutatnia a regisztrációnál, annak érdekében, hogy igazolja a részvényes részvénykönyvben is regisztrált adatait.

Regisztráció: 2019. április 11. 8.00-9.30 óráig

2. Részvételi feltételek magánszemély részvényes meghatalmazott útján történő képviselete esetén

2.1 Alapfeltétel a részvényes részvénykönyvi bejegyzése. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Amennyiben a részvényes nem biztos abban, hogy számlavezetője a bejegyzést automatikusan kezdeményezi, javasoljuk, írásban kérje ezt tőle. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

2.2 Minden részvényesnek nyilatkoznia kell arról, hogy birtokában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2%-át

Az Alapszabály 8.6 pontja szerint: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át.”

 • A személyes adatoknak (név, lakcím) meg kell egyeznie a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • A nyilatkozatot a MOL Nyrt. Befektetői kapcsolatok részére, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. címre kell eljuttatni.
 • Az ún. 2%-os nyilatkozat a részvénykönyvbe való bejegyzés feltétele, illetve a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerülhet az Alapszabály 8.6. pontjában foglalt követelmények elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén.
 • A MOL Nyrt. Alapszabálya által előírt, a MOL Nyrt. részére történő, fentiek szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

2.3 Meghatalmazás formai és egyéb követelményei

 • A meghatalmazással szemben támasztott alapkövetelmény, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat, és azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • Amennyiben a meghatalmazó magánszemély, a belföldön kiállított meghatalmazást elegendő két tanúval vagy közjegyzővel hitelesíttetni.
 • Amennyiben a meghatalmazást külföldön állították ki, figyelembe kell venni a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit (például: a meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy közjegyző előtt aláírni és hitelesítési záradékkal („Apostille”) ellátni).
 • Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • Amennyiben a meghatalmazott jogi személy, a meghatalmazásban szerepeltetni kell a jogi személy nevében eljáró természetes személy nevét is, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a jogi személy önálló képviseletére. Ezen utóbbi esetben a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát is igazolni kell a közgyűlésen közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • A következő linken megtalálja a társaságunk által ajánlott meghatalmazás formátumokat.

2.4 Meghatalmazotti regisztráció a közgyűlés helyszínén

 • A meghatalmazottnak időben kell érkeznie a regisztrációra, és megfelelő személyazonosító okmányokkal kell igazolnia magát. Ezen felül az előző pontban meghatározott feltételeknek megfelelő eredeti meghatalmazást kell benyújtania.

Regisztráció: 2019. április 11. 8.00-9.30 óráig

3. Részvételi feltételek magánszemély részvényes formanyomtatványon (proxy-card) keresztül történő képviselete esetén

3.1 Alapfeltétel a részvények részvénykönyvi bejegyzése. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Amennyiben a részvényes nem biztos abban, hogy számlavezetője a bejegyzést automatikusan kezdeményezi, javasoljuk, írásban kérje ezt tőle. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

3.2 Minden részvényesnek nyilatkoznia kell arról, hogy birtokában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2%-át

Az Alapszabály 8.6 pontja szerint: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át.”

 • A személyes adatoknak (név, lakcím) meg kell egyeznie a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • A nyilatkozatot a MOL Nyrt. Befektetői kapcsolatok részére, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. címre kell eljuttatni.
 • Az ún. 2%-os nyilatkozat a részvénykönyvbe való bejegyzés feltétele, illetve a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerülhet az Alapszabály 8.6. pontjában foglalt követelmények elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén.
 • A MOL Nyrt. Alapszabálya által előírt, a MOL Nyrt. részére történő, fentiek szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

3.3 Amennyiben formanyomtatványon keresztül kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó igényét legkésőbb 2019. április 10-ig jeleznie kell a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére írásban (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) vagy e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány küldhető részére. Ha a részvényes megkapta a formanyomtatványt, azt az alábbiak szerint kell kitöltenie:

 • először a részvényes adataira vonatkozó részt kell kitölteni (név, lakcím). A személyes adatoknak (név, lakcím) meg kell egyeznie a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • a következő rész a meghatalmazott adataira vonatkozik. Lehetőség van arra, hogy a részvényes a MOL által erre kijelölt személyt hatalmazza meg, vagy a részvényes más, általa választott személyt is megjelölhet meghatalmazottként. Ez utóbbi esetben át kell húzni a társaság által delegált személy nevét, és a kipontozott helyen fel kell tüntetni a részvényes által választott személy nevét, címét és személyi igazolványának számát. Ebben az esetben a formanyomtatványt ezen meghatalmazottnak kell eljuttatni, és a részvényesnek kell meggyőződnie arról, hogy az általa választott személy elvállalja-e a képviseletét.
 • a felsorolt határozati javaslatok alatt található négyzetekben X jel használatával kell a szavazati instrukciókat megadni (Igen/Nem/Tartózkodás). Amennyiben a formanyomtatvány nem tartalmaz szavazati instrukciókat, a meghatalmazott a társaság igazgatóságának javaslata szerint szavaz.
 • a szavazati instrukciók megadását követően dátummal és aláírással kell ellátni a dokumentumot.
 • A formanyomtatványon adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • Amennyiben a formanyomtatványt kiállító személy magánszemély és a dokumentumot Magyarországon állították ki, elegendő két tanúval vagy közjegyzővel hitelesíttetni azt.
 • Amennyiben a formanyomtatványt külföldön állították ki, figyelembe kell venni a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit (például: a formanyomtatványt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy közjegyző előtt aláírni és hitelesítési záradékkal („Apostille”) ellátni).
 • Amennyiben a meghatalmazott jogi személy, a meghatalmazásban szerepeltetni kell a jogi személy nevében eljáró természetes személy nevét is, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a jogi személy önálló képviseletére. Ezen utóbbi esetben a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát is igazolni kell a közgyűlésen közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt el kell juttatni a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) legkésőbb 2019. április 10-ig.

4. Részvételi feltételek jogi személy részvényes törvényes képviselő valamint meghatalmazott útján történő képviselete esetén

4.1 Alapfeltétel a részvények részvénykönyvi bejegyzése. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Amennyiben a részvényes nem biztos abban, hogy számlavezetője a bejegyzést automatikusan kezdeményezi, javasoljuk, írásban kérje ezt tőle. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

4.2 Minden részvényesnek nyilatkoznia kell arról, hogy birtokában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2%-át:

Az Alapszabály 8.6 pontja szerint: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át.”

 • A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni.
 • A részvényes adatainak (cégnév, székhely) meg kell egyeznie a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • A nyilatkozatot a MOL Nyrt. Befektetői kapcsolatok részére, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. címre kell eljuttatni.
 • Az ún. 2%-os nyilatkozat a részvénykönyvbe való bejegyzés feltétele, illetve a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerülhet az Alapszabály 8.6. pontjában foglalt követelmények elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén.
 • A MOL Nyrt. Alapszabálya által előírt, a MOL Nyrt. részére történő, fentiek szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

4.3 Meghatalmazás formai és egyéb követelményei

 • Amennyiben a részvényes jogi személy, a részvényest képviselő magánszemélynek a saját nevére kiállított, cégszerűen aláírt meghatalmazással kell érkeznie a regisztrációhoz, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a jogi személy önálló képviseletére. Mindkét esetben közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni a meghatalmazást aláíró személy(ek) vagy a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát.
 • A meghatalmazással szemben támasztott alapkövetelmény, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat, és azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • Amennyiben a meghatalmazást külföldön állították ki, figyelembe kell venni a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit (például: a meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy közjegyző előtt aláírni és hitelesítési záradékkal („Apostille”) ellátni).
 • Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • Amennyiben a meghatalmazott jogi személy, a meghatalmazásban szerepeltetni kell a jogi személy nevében eljáró természetes személy nevét is, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a jogi személy önálló képviseletére. Ezen utóbbi esetben a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát is igazolni kell a közgyűlésen közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • A következő linken megtalálja a társaságunk által ajánlott meghatalmazás formátumokat.

4.4 Meghatalmazotti regisztráció a közgyűlés helyszínén

 • A meghatalmazottnak időben kell érkeznie a regisztrációra, és megfelelő személyazonosító okmányokkal kell igazolnia magát. Ezen felül az előző pontban meghatározott feltételeknek megfelelő eredeti meghatalmazást kell benyújtania.

Regisztráció: 2019. április 11. 8.00-9.30 óráig

5. Részvételi feltételek jogi személy részvényes formanyomtatványon (proxy-card) keresztül történő képviselete esetén

5.1 Alapfeltétel a részvények részvénykönyvi bejegyzése. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Amennyiben a részvényes nem biztos abban, hogy számlavezetője a bejegyzést automatikusan kezdeményezi, javasoljuk, írásban kérje ezt tőle. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

5.2 Minden részvényesnek nyilatkoznia kell arról, hogy birtokában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2%-át

Az Alapszabály 8.6 pontja szerint: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át.”

 • A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni.
 • A részvényes adatainak (cégnév, székhely) meg kell egyeznie a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • A nyilatkozatot a MOL Nyrt. Befektetői kapcsolatok részére, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. címre kell eljuttatni.
 • Az ún. 2%-os nyilatkozat a részvénykönyvbe való bejegyzés feltétele, illetve a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerülhet az Alapszabály 8.6. pontjában foglalt követelmények elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén.
 • A MOL Nyrt. Alapszabálya által előírt, a MOL Nyrt. részére történő, fentiek szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

5.3 Amennyiben formanyomtatványon keresztül kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó igényét legkésőbb 2019. április 10-ig jeleznie kell a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére írásban (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) vagy e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány küldhető részére. Ha a részvényes megkapta formanyomtatványt, az alábbiak szerint kell kitöltenie:

 • Először a részvényes adataira vonatkozó részt kell kitölteni (részvényes cégneve, székhelye, a meghatalmazást aláíró képviselő neve). Ezen részvényesi adatoknak meg kell egyezniük a tulajdonosi megfeleltetésnél leadott adatokkal, azaz az értékpapír számlavezetőnél nyilvántartott adatokkal.
 • A következő rész a meghatalmazott adataira vonatkozik. Lehetőség van arra, hogy a részvényes a MOL által erre kijelölt személyt hatalmazza meg, vagy a részvényes más, általa választott személyt is megjelölhet meghatalmazottként. Ez utóbbi esetben át kell húzni a társaság által delegált személy nevét, és a kipontozott helyen fel kell tüntetni részvényes által választott személy nevét, címét és személyi igazolványának számát. Ebben az esetben a formanyomtatványt ezen meghatalmazottnak kell eljuttatni, és a részvényesnek kell meggyőződnie arról, hogy az általa választott személy elvállalja-e képviseletét.
 • A felsorolt határozati javaslatok alatt található négyzetekben X jel használatával kell a szavazati instrukciókat megadni (Igen/Nem/Tartózkodás). Amennyiben a formanyomtatvány nem tartalmaz szavazati instrukciókat, a meghatalmazott a társaság igazgatóságának javaslata szerint szavaz.
 • A szavazati instrukciók megadását követően dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni a dokumentumot.
 • A formanyomtatványon adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • A meghatalmazást aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • Amennyiben a meghatalmazást külföldön állították ki, figyelembe kell venni a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit. például: a meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy közjegyző előtt aláírni és hitelesítési záradékkal („Apostille”) ellátni).
 • Amennyiben a meghatalmazott jogi személy, a meghatalmazásban szerepeltetni kell a jogi személy nevében eljáró természetes személy nevét is, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a jogi személy önálló képviseletére. Ezen utóbbi esetben a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát is igazolni kell a közgyűlésen közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt el kell juttatni a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) legkésőbb 2019. április 10-ig.

6. Részvényesi meghatalmazotton (Nominee) keresztül történő szavazás feltételei

6.1 Részvényesi meghatalmazotton ( a továbbiakban Nominee) keresztül történő szavazáshoz is szükség van a részvénykönyvi bejegyzés kérésére, melyet a részvényesi meghatalmazott a részvényes megbízása alapján kezdeményezhet a részvényes és a Nominee között fennálló szerződésben foglaltak szerint. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 2.

6.2 Minden részvényesnek, így a Nominee mögött álló részvényesnek is nyilatkoznia kell arról, hogy birtokában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2%-át:

Az Alapszabály 8.6 pontja szerint: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át.”

 • Amennyiben a részvényes jogi személy, a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni.
 • A nyilatkozatot a MOL Nyrt. Befektetői kapcsolatok részére, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. címre kell eljuttatni.
 • Az ún. 2%-os nyilatkozat a részvénykönyvbe való bejegyzés feltétele, illetve a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerülhet az Alapszabály 8.6. pontjában foglalt követelmények elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén.
 • A MOL Nyrt. Alapszabálya által előírt, a MOL Nyrt. részére történő, fentiek szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

6.3 Nincs szükség arra, hogy a részvényes külön, a közgyűlésen való részvételre vonatkozó meghatalmazást állítson ki a Nominee részére, mivel a Nominee közvetlenül bejegyzésre kerül a közgyűlési részvénykönyvbe.

6.4 A részvényesi meghatalmazott (Nominee) által kiállított meghatalmazás formai és egyéb követelményei

 • A Nominee-t meghatalmazás alapján képviselő személynek a saját nevére kiállított, aláírt meghatalmazással kell érkeznie a regisztrációhoz, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a Nominee önálló képviseletére. Mindkét esetben közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni a meghatalmazást aláíró személy(ek) vagy a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát.
 • A meghatalmazással szemben támasztott alapkövetelmény, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat, és azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • Amennyiben a meghatalmazást külföldön állították ki, figyelembe kell venni a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit (például: a meghatalmazást vagy a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy közjegyző előtt aláírni és hitelesítési záradékkal („Apostille”) ellátni).
 • Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • Amennyiben a meghatalmazott jogi személy, a meghatalmazásban szerepeltetni kell a jogi személy nevében eljáró természetes személy nevét is, kivéve, ha a képviseletet ellátó személy egyébként is jogosult a jogi személy önálló képviseletére. Ezen utóbbi esetben a jogi személy nevében eljáró magánszemély képviseleti jogosultságát is igazolni kell a közgyűlésen közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
 • A következő linken megtalálja a társaságunk által ajánlott meghatalmazás formátumokat.

6.5 Meghatalmazotti regisztráció a közgyűlés helyszínén

 • A meghatalmazottnak időben kell érkeznie, a regisztrációra, és megfelelő személyazonosító okmányokkal kell igazolnia magát. Ezen felül az előző pontban meghatározott feltételeknek megfelelő eredeti meghatalmazást kell benyújtania.
 • Regisztráció: 2019. április 11. 8.00-9.30 óráig
  Elnevezés Méret
Éves rendes közgyűlés MOL Nyrt. Éves Rendes Közgyűlés 2019. Előterjesztések 10,0 MB
Éves rendes közgyűlés MOL Nyrt. 2018. évi Konszolidált Pénzügyi Kimutatás (közgyűlés előtti) 1,57 MB
Éves rendes közgyűlés MOL Nyrt. 2018. évi Anyavállalati Pénzügyi Kimutatás (közgyűlés előtti) 1,47 MB
Éves rendes közgyűlés Nyilatkozat a 2%-os tulajdonról 352 kB
Éves rendes közgyűlés Adatvédelmi tájékoztató a MOL Nyrt. 2019. éves rendes közgyűlésén való részvételhez 294 kB

A közgyűlés a Budapest Music Centerben kerül megrendezésre.

Cím: Budapest, IX. kerület Mátyás utca 8.

Autóval érkezve

A helyszín a Petőfi híd irányából a Közraktár utca felől közelíthető meg. Mivel a Mátyás utca a Közraktár utca irányába egyirányú, a Czuczor utcán kell jobbra fordulni a Közraktár utcából, és a bal oldalon lehet lehajtani a mélygarázsba, ahol óránként 400 forintért lehet időkorlát nélkül parkolni, vagy lehetőség van még a környező utcákban parkolni 440 Ft/óra díj ellenében maximum 3 órás parkolási limittel.

Érkezés tömegközlekedéssel

A 3. Metro (kék) vonalán a Kálvin téri megállóig kell menni, majd a Ráday utcán keresztül kb. 10 perces sétával közelíthető meg a Mátyás utca 8. szám alatt található közgyűlési helyszín.

Felszíni közlekedés használata esetén 2-es villamossal a Fővám tér megállóig kell menni, majd onnan kb. 5 perces sétával érhető el a közgyűlés helyszíne.

Meghatalmazási minták

  Elnevezés Méret
Éves rendes közgyűlés Magyar nyelvű meghatalmazás minta magánszemélyek részére 34 kB
Éves rendes közgyűlés Angol nyelvű meghatalmazás minta magánszemélyek részére 40 kB
Éves rendes közgyűlés Magyar nyelvű meghatalmazás minta jogi személyek részére 29 kB
Éves rendes közgyűlés Angol nyelvű meghatalmazás minta jogi személyek részére 40 kB

Proxy Card

  Elnevezés Méret
Éves rendes közgyűlés Magyar nyelvű Proxy Card 391 kB
Éves rendes közgyűlés Angol/Magyar nyelvű Proxy Card 494 kB