footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

1

.

MOL csoport

KORMÁNYzatOK RÉSZÉRE FIZETETT ÖSSZEGEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS a 2021. December 31-én végződő üzleti évre

.

Tartalomjegyzék

 

1.        Bevezetés. 11

2.        Beszámolási elvek. 11

3.        Definíciók. 22

4.        Összefoglaló jelentés. 33

5.        Kapcsolat 78

.

1.       Bevezetés

A MOL Csoport tevékenységét egy szigorúan ellenőrzött iparágban folytatja, jelentős számú érintett bevonásával működik, ahol az átláthatóság az elsődleges eszköze a Csoport tevékenységének kommunikálására. A MOL Csoport igyekszik proaktív módon teljesíteni és meghaladni az érdekelt felektől származó közzétételi elvárásokat azáltal, hogy következetesen jelentést készít mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi adatokról a törvényi előírásokon felül.  A MOL Csoport világszerte elismert jelentéstételi kereteket és szabványokat követ annak biztosítására, hogy a Csoport fenntarthatósága megfeleljen a legmagasabb szintű átláthatóságnak:

-           A MOL Csoport fenntarthatósági jelentése a Global Reporting Initiative (GRI) -vel összhangban készült el

-           A MOL Csoport a Fenntarthatósági Számviteli Standard testület (SASB) iránymutatásait alkalmazza a pénzügyi szempontból lényeges fenntarthatósági információk közlésére

-           A MOL Csoport 2006-ban az ENSZ Global Compact aláírójává vált

-           A MOL Csoport 2009 óta egyetlen integrált jelentésben számol be a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményéről

-           A MOL Csoportot jelenleg számos ESG minősítő cég minősíti, köztük a Sustainalytics (25.8 Közepes ESG kockázati besorolás) és MSCI (AA besorolás) és javította a Klímaváltozásra és Vízbiztonságra vonatkozó CDP eredményeit B-re (“Menedzsment”) 2021-ben.

-           A MOL Csoport 2013-tól az EITI[1] szervezet támogató és együttműködő vállalata lett

.

Jelen, kormányzatok részére fizetett összegekről szóló jelentés része a jobb átláthatóság irányába tett lépéseink egyikének, valamint megfelel a 2013. június 29-én közzétett, a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló 2013/34/EU Irányelv 10. fejezetében valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény VI./A fejezetében előírtaknak. Az irányelv megköveteli a tőzsdén jegyzett, kitermelő tevékenységet folytató vállalkozásoktól, hogy közzé tegyék azon országok kormányai részére történő kifizetéseiket, amelyekben nyersanyag-kitermelő tevékenységet folytatnak (beleértve nyersanyagok, földgáz, olaj vagy egyéb anyagok a feltárást, kutatását, találatát, kitermelését és fejlesztését).

.

A kormányoknak teljesített valamennyi készpénzfizetés és természetbeni kifizetés rézét képezik a riportnak, amely a MOL-csoport ásványi anyagok, kőolaj- és földgázlelőhelyek vagy egyéb anyagok feltárásával, kutatásával, felfedezésével, fejlesztésével és kitermelésével kapcsolatos tevékenységéhez kapcsolódik. A finomítási tevékenységekkel, downstream tevékenységekkel és kiskereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos, kormányoknak teljesített kifizetések nem részei a jelentésnek.

2.       Beszámolási elvek

A MOL Csoport kormányzati kifizetésekre vonatkozó alábbi konszolidált beszámolója (a Jelentés) a 2013/34/EU Irányelv és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény VI./A fejezete alapján kerül bemutatásra. A Jelentés magában foglalja azokat a kifizetéseket, amelyeket az alábbiakban meghatározottak szerint a MOL Csoport kitermelő vállalati teljesítettek az egyes kormányzatok javára azokban az országokban, amelyekben kitermelési tevékenységüket folytatják. A Jelentés részletesen bemutatja a kifizetéseket azok típusa, a projektek, illetve kormányzatok szerinti bontásban. A MOL Csoport a követelményeket figyelembe véve az alábbiak szerint értékelte jelentési kötelezettségeit:


[1] EITI = Kitermelő Iparágak Átláthatóságára irányuló Kezdeményezés (Extractive Industries Transparency Initiative)

footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

2

·        Amennyiben egy kifizetést a MOL Csoport teljesített egy kormányzat felé, a teljes összeg bemutatásra kerül függetlenül attól, hogy a MOL Csoport azt önállóan vagy egy, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok előírásainak megfelelő közös megállapodás operátoraként teljesítette.

·        Amennyiben a MOL Csoport egy, a fogalmak alapján bemutatandó, cash-callok között megkülönböztethető kifizetést teljesít egy olyan nemzeti olajipari vállalat számára, amely egy projekt operátora, a jelentés azt tartalmazza.

·        Nem képezik a Jelentés részét azok a bejegyzett közös vállalkozások által teljesített kifizetések, ahol a MOL Csoport nem operátor

·        Egyes kifizetések nem köthetőek kizárólag egyetlen projekthez, így ezen kifizetések ország szinten kerülnek megjelenítésre. Ebbe a csoportba tartoznak például a nyereségadók, amelyeket általában nem projekt szinten kerülnek kivetésre.

·        A 2013/34/EU Irányelv értelmében a jelentés összeállítása során nem kell figyelembe venni az egy üzleti év alatt 30 millió forintot nem meghaladó fizetett összegeket. A MOL Csoport minden kormányzati kifizetést közzétesz, összeghatárra való tekintet nélkül.

Természetbeni kifizetések

A kormányzatoknak járó termelési jogosultságok és járadékok, a jogszabályok vagy szerződések rendelkezései értelmében, természetbeni kifizetése (a számviteli standardok alapján nem könyvelendő a kitermelő vállalatok könyveiben) a projektben szerzett részesedés arányában kerül megjelenítésre. A természetbeni kifizetések valós értéken kerülnek megbecslésre, amely megfelel kőolaj és gáz szerződéses árának, piaci árának (amennyiben elérhető) vagy egy megfelelő viszonyítási árnak. Ezen árak egy adott időszak árainak átlagaként is meghatározhatók. 

3.       Definíciók

Kifizetés

A kitermelési tevékenység ellentételezésére szolgáló, készpénzben vagy természetben történő, egyedi vagy több összekapcsolt kifizetés.

               A Jelentésben bemutatott kifizetések típusai

Termelési jogosultságok: a fogadó kormány azon projektekből származó termelési részesedése a beszámolási időszakban, melyeket a MOL Csoport működtet. Ezen kifizetések jellemzően természetben történnek. A kifizetések értéke a természetbeni kifizetés pillanatában érvényes piaci ár alapján kerül meghatározásra.

Adók: a társasági bevételt, termelést vagy nyereséget terhelő adók és illetékek, kivéve a fogyasztást terhelő adókat, mint például az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, egyéb forgalmi adók, ingatlanadó és környezetvédelmi adók.

Járadékok: a földgáz- és olajforrások kitermelési jogaiért történő kifizetések, melyek jellemzően az esetleges levonások utáni bevétel bizonyos százalékában kerülnek meghatározásra.

Osztalék: a kormány, mint részvényes részére fizetett osztalékoktól eltérő egyéb osztalékok, hacsak nem termelési jogosultság vagy járadék helyében kerülnek kifizetésre

Bónuszok: kitermelési jogok aláírásáért, felfedezéséért, létrehozásáért, odaítéléséért, biztosításáért és átruházásáért és azok kompenzációjaként fizetett bónuszok, illetve bizonyos termelési szint vagy cél eléréséhez vagy nem teljesítéséhez és további ásványi anyag tartalék vagy letét felfedezéséhez kapcsolódó bónuszok.

Licensz és egyéb díjak: licencdíjak, bérleti díjak, belépési díjak és a licencekért és/vagy koncessziókért fizetett egyéb ellenérték, amely olyan terület hozzáférhetőségéért kerül kifizetésre, ahol a kitermelési tevékenységre kerül sor a jövőben.  Nem képezik részét azok az adminisztratív kormányzati díjak, amelyek nem kapcsolódnak kifejezetten a kitermelési szektorhoz, vagy a kitermelendő nyersanyagok hozzáférhetőségéhez. Szintén kivételt képeznek a kormányzatok által szolgáltatásért felszámolt díjak.

Infrastruktúra fejlesztési: helyi infrastruktúra fejlesztése érdekében történő kifizetések, beleértve az infrastruktúra javítását, kivéve ahol az infrastruktúra kizárólag a mindennapi működés céljából kerül fejlesztésre. A szociális célú kifizetések, mint az iskola- vagy kórházépítés szintén kivételt képeznek.

.

Kormányzat

Egy ország vagy terület bármely nemzeti, regionális vagy helyi hatósága, vagy bármely főosztály, ügynökség vagy vállalkozás, amely az említett hatóság ellenőrzése alá tartozik.

.

Projekt

Olyan operatív tevékenységek összessége, amelyeket egyetlen szerződés, engedély, bérlet, koncesszió vagy hasonló jogi megállapodás szabályoz, és amelyek alapján fizetési kötelezettség keletkezik valamely kormányzattal szemben. Mindazonáltal, ha több ilyen megállapodás lényegileg összefüggő (azaz az egyedi megállapodásokat egyetlen átfogó megállapodás szabályozza; vagy a megállapodások nagyrészt azonos feltételekkel rendelkeznek; vagy a megállapodások földrajzilag és működést tekintve kapcsolódnak), akkor azok is egyetlen projektnek minősülnek.footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

3

Beszámolási pénznem

A Jelentésben szereplő összegek millió forintban kerülnek bemutatásra. A kormányzatok részére külföldi devizában (nem magyar forintban) kifizetett összegek magyar forintra kerültek átváltásra a beszámolási időszakra vonatkozó árfolyamok súlyozott átlagával.

4.       Összefoglaló jelentés

Az összefoglaló jelentésben minden összeg millió HUF-ban kerül bemutatásra.

 

Országonkénti összefoglaló

.

millió forintban

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések országonként

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Angola

0

435

0

0

0

0

0

435

Azerbajdzsán

0

16.461

0

0

17.411

0

0

33.872

Egyiptom

635

0

0

0

0

0

0

635

Horvátország

0

0

18.031

0

128

1.185

0

19.344

Magyarország

0

2.475

30.777

0

61

257

0

33.570

Norvégia

0

0

0

0

0

52

0

52

Oroszország

0

5.574

8.939

0

0

0

0

14.513

Pakisztán

0

5.000

2.806

0

0

61

0

7.867

ÖSSZESEN

635

29.945

60.553

0

17.600

1.555

0

110.288

..

..footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

4

Angola

 

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Angolai Adóhatóság

0

435

0

0

0

0

0

435

ÖSSZESEN

0

435

0

0

0

0

0

435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Block 3/05

0

435

0

0

0

0

0

435

ÖSSZESEN

0

435

0

0

0

0

0

435

.

.

Azerbajdzsán

.

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Azeri Adóhatóság

0

16.461

0

0

0

0

0

16.461

Azeri Állami Olajipari Vállalat

0

0

0

0

17.411

0

0

17.411

ÖSSZESEN

0

16.461

0

0

17.411

0

0

33.872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

ACG

0

16.461

0

0

17.411

0

0

33.872

ÖSSZESEN

0

16.461

0

0

17.411

0

0

33.872

.

.

Egyiptom

.

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Egyiptomi Kormány (EGPC)

635

0

0

0

0

0

0

635

ÖSSZESEN

635

0

0

0

0

0

0

635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Egyiptomi operáció -  EAST YIDMA

635

0

0

0

0

0

0

635

ÖSSZESEN

635

0

0

0

0

0

0

635

.footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

5

Horvátország

.

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Horvát adóhatóság

0

0

15.299

0

0

0

0

15.299

Bányászati és Földtani Hatóság

0

0

2.732

0

0

0

0

2.732

Önkormányzatok

0

0

0

0

0

1.185

0

1.185

Szénhidrogén ügynökség

0

0

0

0

128

0

0

128

ÖSSZESEN

0

0

18.031

0

128

1.185

0

19.344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Szárazföldi

0

0

15.299

0

0

1.139

0

16.438

Tengeri

0

0

2.732

0

0

46

0

2.778

DRAVA-02

0

0

0

0

38

0

0

38

DRAVA-03

0

0

0

0

30

0

0

30

SZH-01

0

0

0

0

30

0

0

30

DINARIDI-14

0

0

0

0

30

0

0

30

ÖSSZESEN

0

0

18.031

0

128

1.185

0

19.344

.footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

6

Magyarország

 

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

0

0

30.777

0

59

0

0

30.836

Önkormányzatok

0

0

0

0

0

8

0

8

Magyar Államvasutak

0

0

0

0

0

14

0

14

Kormányhivatal

0

0

0

0

2

178

0

180

Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság

0

0

0

0

0

32

0

32

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

0

2.475

0

0

0

0

0

2.475

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

0

0

0

0

0

8

0

8

Innovációs és Technológiai Minisztérium

0

0

0

0

0

11

0

11

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

0

0

0

0

0

2

0

2

Nemzeti Népegészségügyi Központ

0

0

0

0

0

1

0

1

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

0

0

0

0

0

1

0

1

Egyéb

0

0

0

0

0

2

0

2

ÖSSZESEN

0

2.475

30.777

0

61

257

0

33.570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Magyarországi

koncesszió

0

24

1.787

0

61

0

0

1.872

Magyarországi

kutatás

0

0

0

0

0

116

0

116

Magyarországi

kitermelés

0

2.451

28.990

0

0

141

0

31.582

ÖSSZESEN

0

2.475

30.777

0

61

257

0

33.570

.

 

.footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

7

Norvégia

.

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Olaj Igazgatóság

0

0

0

0

0

35

0

35

Környezetvédelmi Igazgatóság

0

0

0

0

0

7

0

7

Kőolaj-biztonsági Hatóság Norvégia

0

0

0

0

0

6

0

6

Norvégiai Környezetvédelmi Hatóság

0

0

0

0

0

4

0

4

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

52

0

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Teljes operáció

0

0

0

0

0

52

0

52

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

52

0

52

.

Oroszország

.

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Szövetségi Adóhatóság

0

5.574

0

0

0

0

0

5.574

Központi energia vámhatóság

0

0

8.939

0

0

0

0

8.939

ÖSSZESEN

0

5.574

8.939

0

0

0

0

14.513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Baitugan

0

5.574

8.939

0

0

0

0

14.513

ÖSSZESEN

0

5.574

8.939

0

0

0

0

14.513

...footer image

Kormányzatok részére fizetett összegek 2021

8

Pakisztán

Kifizetések kormányzatok szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Kőolaj Koncessziók Főigazgatósága

0

0

2.806

0

0

61

0

2.867

Szövetségi Bevételi Testület

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

ÖSSZESEN

0

5.000

2.806

0

0

61

0

7.867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kifizetések projektek szerint

Termelési jogosultságok

Adók

Jára-

dékok

Osztalék

Aláírás, felfedezési és termelési bónuszok

Licensz és egyéb díjak

Infrastruktúra fejlesztés

ÖSSZESEN

Tal

0

9

2.449

0

0

54

0

2.512

Karak

0

0

357

0

0

0

0

357

Margala

0

0

0

0

0

7

0

7

Margala észak

0

2

0

0

0

0

0

2

Teljes operáció

0

4.989

0

0

0

0

0

4.989

ÖSSZESEN

0

5.000

2.806

0

0

61

0

7.867

..

Megjegyzés

A MOL Csoport az Irak kurdisztáni régióban, Romániában, Kazahsztánban és az Egyesült Királyságban is végez kitermelési tevékenységet, azonban a 2021-es üzleti évben nem történt olyan kormányzatok részére történő kifizetés, amely a Jelentés részét képezhetné.

5.       Kapcsolat

MOL Csoport

Székhely és levelezési cím:

1117 Budapest, Magyarország Október huszonharmadika u. 18.

Telefon: + 36 1 209 0000

Web:

www.mol.hu

https://molgroup.info/hu