1

 

Statisztikai szám: 10625790-1920-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-041683

 

 

 

 

 

 

MOL magyar Olaj és Gázipari nyilvánosan

működő részvénytársaság

 

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

 

 

2021

 

Pénzügyi kimutatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. március 22.footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

2

pénzügyi kimutatások

Bevezetés

Általános információ

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt. vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelőd Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGT eszközei és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre kerültek. A MOL Nyrt. kőolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, szállításával és kőolaj tárolásával, finomításával, finomítói termékek kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A Társaság székhelye Magyarországon, a 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. címen található.

A Társaság részvényeit a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. A Társaság letéti jegyeit (DR) a tőzsdén kívüli kereskedelemben az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazzák. A Társaságnak nincs közvetlen és végső ellenőrzést gyakorló anyavállalata.

A beszámoló elfogadása és megfelelőségi nyilatkozat

Az éves beszámolót az Igazgatóság 2022. március 22-én fogadta el.

Az éves beszámoló az Európai Unió (EU) által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottság (IFRS IC) által megfogalmazott, standardok és értelmezések alkotják. A pénzügyi beszámoló magyarázatai a magyar számviteli törvény követelményei szerinti közzétételeket is tartalmazzák.

A MOL Nyrt. megfelel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) követelményeinek és 2021. január 1-től XHTML formátumban teszi közzé a pénzügyi kimutatásait.

ImageAlt1footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

3

Független könyvvizsgálói jelentés

 

A MOL Nyrt. megfelel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) követelményeinek és 2021. január 1-től XHTML formátumban teszi közzé a pénzügyi kimutatásait. A független könyvvizsgálói jelentés egy  különálló dokumentum.footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

4

Magyarázatok

2021

2020

Módosított

 

millió forint

millió forint

Nettó árbevétel

 

2.183.827

1.457.393

Egyéb működési bevétel

 

5.987

36.436

Összes működési bevétel

3

2.189.814

1.493.829

Anyagjellegű ráfordítások

 

1.736.406

1.179.861

Személyi jellegű ráfordítások

 

73.207

64.146

Értékcsökkenés és értékvesztés

 

100.027

96.488

Egyéb működési költségek és ráfordítások

 

207.116

99.114

Saját termelésű készletek állományváltozása

 

-59.579

22.534

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

-12.778

-12.192

Összes működési költség

4

2.044.399

1.449.951

Üzleti tevékenység nyeresége

 

145.415

43.878

Pénzügyi műveletek bevételei

 

371.117

112.179

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

111.422

214.274

Pénzügyi műveletek nyeresége (+) / vesztesége (-)

5

259.695

-102.095

Adózás előtti nyereség (+) / veszteség (-)

 

405.110

-58.217

Nyereségadó ráfordítás

6

-4.030

11.423

TÁRGYÉVI NYERESÉG (+) / VESZTESÉG (-)

 

409.140

-69.640

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

5

Magyarázatok

2021

2020

Módosított

 

millió forint

millió forint

Tárgyév nyeresége (+) /vesztesége (-)

 

409.140

-69.640

Egyéb átfogó jövedelem

 

 

 

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:

Valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, adóhatással együtt

7

-132

-495

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-132

-495

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége (+) / vesztesége (-)

7

-892

-742

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-892

-742

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-1.024

-1.237

Tárgyévi összes átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

408.116

-70.877

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

6

Magyarázatok

2021.12.31

2020.12.31

Módosított

2020.01.01.

Módosított

 

millió forint

millió forint

millió forint

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

 

 

 

 

Tárgyi eszközök

8

415.327

390.266

397.606

Immateriális javak

8

51.372

45.120

39.662

Befektetések

9

2.810.130

2.221.115

2.023.716

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök

18

51.611

16.382

191.519

Halasztott adó eszközök

6

80.803

56.497

58.638

Egyéb befektetett eszközök

10

2.437

1.578

1.405

Összes befektetett eszköz

 

3.411.680

2.730.958

2.712.546

FORGÓESZKÖZÖK

 

 

 

 

Készletek

11

296.786

200.061

231.216

Vevő- és egyéb követelések

20

384.542

187.713

225.350

Értékpapírok

18

26

10.685

24.275

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök

18

16.681

15.568

104.600

Nyereségadó követelés

6

 -

1.842

 -

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

21

184.435

78.375

64.117

Egyéb forgóeszközök

12

12.290

53.905

18.749

Értékesítésre tartott eszközök

16

1.121

 -

 -

Összes forgóeszköz

 

895.881

548.149

668.307

Összes eszköz

 

4.307.561

3.279.107

3.380.853

 

 

 

 

 

SAJÁT TŐKE

 

 

 

 

Jegyzett tőke

 

80.992

80.972

80.939

Tartalékok

 

1.667.595

1.799.998

1.798.896

Tárgyévi nyereség (+) / veszteség (-)

 

409.140

-69.640

 -

Összes saját tőke

 

2.157.727

1.811.330

1.879.835

 

 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek

18

1.182.058

752.259

370.956

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek

18

681

1.182

589

Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú

13

216.428

181.783

184.878

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

14

1.646

708

899

Összes hosszú lejáratú kötelezettség

 

1.400.813

935.932

557.322

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek

18

67.348

60.592

84.130

Szállítók és egyéb kötelezettségek

18

355.919

192.595

259.664

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

18

218.769

211.483

529.976

Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú

13

16.002

11.001

5.829

Nyereségadó kötelezettség

6

9.652

 -

1.190

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

15

81.331

56.174

62.907

Összes rövid lejáratú kötelezettség

 

749.021

531.845

943.696

Összes kötelezettség

 

2.149.834

1.467.777

1.501.018

Összes saját tőke és kötelezettség

 

4.307.561

3.279.107

3.380.853

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

7

Magyarázatok

Kibocsátott

jegyzett tőke

Saját

részvény 1

Jegyzett tőke

Tőke-

tartalék

Valós érték értékelési tartalék

Eredmény-

tartalék

Tartalékok összesen

Tárgyévi nyereség

Összes saját tőke

 

 

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Nyitó egyenleg

2020. január 1.

 

102.429

-21.490

80.939

219.389

683

1.432.896

1.652.968

151.013

1.884.920

Hiba javítása

 

-

-

-

-

-

-4.141

-4.141

-944

-5.085

Módosított nyitó egyenleg

2020. január 1.

 

102.429

-21.490

80.939

219.389

683

1.428.755

1.648.827

150.069

1.879.835

Tárgyévi nyereség (+)/veszteség (-) (módosított)

-

-

-

-

-

-

-

-69.640

-69.640

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-

-

-

-

-495

-742

-1.237

-

-1.237

Tárgyévi összes átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-

-

-

-

-495

-742

-1.237

-69.640

-70.877

Átvezetés (módosított)

 

-

-

-

-

-

150.069

150.069

-150.069

-

Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás

 

-

33

33

-

-

912

912

-

945

Egyéb

 

-

-

-

-

-

1.427

1.427

-

1.427

Záró egyenleg

2020. december 31.

 

102.429

-21.457

80.972

219.389

188

1.580.421

1.799.998

-69.640

1.811.330

 

 

 

 

 

Módosított nyitó egyenleg

2021. január 1.

 

102.429

-21.457

80.972

219.389

188

1.580.421

1.799.998

-69.640

1.811.330

Tárgyévi nyereség (+)/veszteség (-)

-

-

-

-

-

-

-

409.140

409.140

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-

-

-

-

-132

-892

-1.024

-

-1.024

Tárgyévi összes átfogó jövedelem (+) / veszteség (-)

 

-

-

-

-

-132

-892

-1.024

409.140

408.116

Átvezetés (módosított)

 

-

-

-

-

-

-69.640

-69.640

69.640

-

Tulajdonosoknak fizetett osztalék

17

-

-

-

-

-

-63.226

-63.226

-

-63.226

Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás

 

-

20

20

-

-

1.487

1.487

-

1.507

Záró egyenleg

2020. december 31.

 

102.429

-21.437

80.992

219.389

56

1.448.150

1.667.595

409.140

2.157.727

1 Tartalmazza a visszavásárlási kötelezettséggel rendelkező részvények darabszámát

 

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

8

Magyarázatok

2021

2020

Módosított

 

millió forint

millió forint

Adózás előtti eredmény

 

405.110

-58.217

Az adózás előtti eredmény módosításai az üzemi tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz

 

 

 

Értékcsökkenés és értékvesztés

4

100.027

96.488

Céltartalékok növekedése (+) / csökkenése (-)

13

5.025

-6.154

Eszköz értékesítés és divesztíció nyeresége (-) / vesztesége (+)

 

2.778

11.694

Kamatráfordítások (+) és kamatbevételek (-) nettó eredménye

5

30.981

15.775

Egyéb pénzügyi ráfordítások (+) és bevételek (-) nettó eredménye

5

-290.727

85.735

Egyéb tételek

23

65.677

-68.975

Fizetett nyereségadók

6

-9.227

-12.387

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül

 

309.644

63.959

Működő tőke változása (módosított):

 

-163.064

-14.515

Készletek növekedése (-) / csökkenése (+)

11

-99.540

30.874

Vevő- és egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése (+)

20

-105.522

51.593

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése (+) / csökkenése (-)

18

97.047

-81.034

Egyéb követelések és kötelezettségek növekedése (-) / csökkenése (+) (módosított)

12,15

-55.049

-15.948

Üzleti tevékenység pénzáramlása

 

146.580

49.444

Beruházások

2

-98.854

-98.073

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele

 

578

662

Üzleti kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzeszköz

 

-

-285.898

Egyéb pénzügyi eszközök növekedése (+) / csökkenése (-)

 

29.994

-3.446

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek

5

2.136

5.847

Kapott osztalékok

5

200.799

51.470

Befektetési tevékenységre fordított pénzáramlás

 

134.653

-329.438

Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása

35.422

264.444

Kölcsönök és hitelek felvétele

 

302.480

330.161

Kölcsönök és hitelek törlesztése

 

-425.558

-300.041

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások

5

-27.022

-18.547

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok

17

-63.213

-1

Egyéb változások saját tőkében

-

1.427

Finanszírozási tevékenységre fordított pénzáramlás

 

-177.891

277.443

Árfolyam átváltási különbözetek pénzeszközökön és pénzeszköz egyenértékeseken

 

2.975

17.265

Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek növekedése (+) / csökkenése (-)

 

106.317

14.714

 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak elején

 

78.375

64.117

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak végén

 

184.435

78.375

Változás pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek állományában

 

106.060

14.258

Folyószámlahitel változása

 

257

457

Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek növekedése (+) / csökkenése (-)

 

106.317

14.715

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

9

Kiegészítő melléklet – A számviteli politika meghatározó elemei és egyéb magyarázó információkE szakasz ismerteti az egyedi beszámoló elkészítésének alapjait és az alkalmazott számviteli politikákat. A területspecifikus számviteli politikák, kritikus becslések és megítélések a vonatkozó magyarázatokban kerülnek részletezésre. A szakasz összefoglalja továbbá az idei évtől alkalmazott új, valamint a jövőben alkalmazandó vagy hatályba lépő számviteli standardokat, módosításokat és értelmezéseket.

1.       A számviteli politika meghatározó elemei és egyéb magyarázó információk

A beszámoló készítésének alapja

Az éves beszámoló a 2021. december 31-én a Nemzetközi Számviteli Standard Testület által kibocsátott és hatályos és az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és IFRS Értelmezési Bizottság által kiadott értelmezések szerint készült. A pénzügyi beszámoló magyarázatai a magyar számviteli törvény követelményei szerinti közzétételeket is tartalmazzák.

A pénzügyi kimutatások a vállalkozás folytatásának elvével összhangban készültek. A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében az egyedi éves beszámoló úgy tekinti a MOL Nyrt.-t, mintha az 1991. október 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével, figyelembe véve az IFRS miatt szükséges módosításokat.

A MOL Nyrt. által alkalmazott új és módosított standardok

A MOL Nyrt. a következő módosításokat alkalmazta először a 2021. január 1-gyel kezdődő pénzügyi évben:

         IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 A referencia-kamatláb reform módosítása – 2. fázis

         IFRS 4 Biztosítási szerződések standard módosítása – az IFRS 9 halasztása

 

A fent említett módosítások nincsenek jelentős hatással a MOL Nyrt. eredményére, pénzügyi helyzetére és pénzügyi kimutatásaira.

 

A MOL Nyrt. folyamatosan követi az IBOR reform kapcsán a piaci fejleményeket, mivel hitelszerződéseiben többségben LIBOR és/vagy EURIBOR kamat szerepel referencia-kamatlábként. A megkötött megállapodások tartalmaznak opciókat arra az esetre, ha valamelyik referencia-kamatláb nem elérhető. A MOL Nyrt. 2021-ben is folytatta a megbeszéléseket a banki partnerekkel és az adatszolgáltatókkal a lehetséges opciókról és alkalmazandó alternatív árfolyamokról és először az USD LIBOR helyettesítéséről született megállapodás. A MOL Nyrt. a hiteldokumentáció összes szükséges változtatását a vonatkozó IBOR reform hatályba lépése előtt kívánja végrehajtani. A Társaságnak nincs a reform által közvetlenül érintett hitellehívása és hitelállománya 2021.12.31-én és nincs az IBOR reform által értinett fedezeti kapcsolata sem. A reformnak nincs jelentős hatása a Társaság fedezeti stratégiájára.

 

A MOL Nyrt. a következő módosítást először a 2021-es pénzügyi évben alkalmazta 2021. április 1-gyel keződően:

         IFRS 16 Lízingek COVID-19-cel kapcsolatos bérleti szerződések módosítása 2021. június 30. után

 

A fent említett módosítás nincs hatással a Társaság egyedi eredményére, pénzügyi helyzetére és pénzügyi kimutatásaira.

 

Közzétett, de nem hatályos IFRS standardok

A közzétett, de még nem hatályos IFRS standardok megtalálhatók az 1. számú mellékletben.

 

A számviteli politika lényeges elemeinek összefoglalása

A számviteli politikák részletes bemutatása az arra vonatkozó Magyarázatok résznél található.

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

10

 

Beszámolási pénznem

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel a MOL Nyrt. beszámolási pénzneme a magyar forint.

A pénzügyi kimutatások adatai millió forintban szerepelnek, a kerekítési szabályoknak megfelelően millió forintra kerekítve.

Külföldi pénznemben történő tranzakciók

A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási pénznem és a külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltott értéken kerülnek kimutatásra. Ez alól kivételt képeznek a nem monetáris eszköz vagy nem monetáris kötelezettség kapcsán kapott vagy fizetett devizaelőlegek, melyek esetében az ügylet időpontja az előleg kezdeti megjelenítésének az időpontja. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben lévő árfolyamnak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése esetén, a különbözet az adott időszakra szóló jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra. A külföldi pénznemben kifejezett pénzügyi eszközök, az időszaki záró árfolyamon kerülnek átváltásra.

 

Jelentős számviteli feltételezések és becslések

A számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek jelentősen befolyásolhatják az éves beszámolóban szereplő összegeket. Ezen feltételezések a megfelelő magyarázatokban részletesen kifejtésre kerülnek.

Az IFRS követelményeinek megfelelő éves beszámoló készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásolják az éves beszámolóban és a magyarázatokban szereplő összegeket. Ezen becslések a menedzsment jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények azoktól eltérhetnek. A becslési bizonytalanságok a megfelelő magyarázatokban részletesen kifejtésre kerülnek.

2021-ben a Covid-19 világjárvány nem volt jelentős hatással a működésre és a pénzügyi eredményekre, és a szokásos üzletmenet részévé vált.

 

Számviteli politika módosítása

A MOL Nyrt. módosította a megvásárolt kibocsátási kvótákra vonatkozó számviteli politikáját. Korábban a Társaság újraértékelte azokat a kibocsátási kvótákat, amelyeknek aktív piaca van, míg az egyéb zöld jogokat/kvótákat, amelyeknek nincs aktív piaca, értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelte. Az új zöld jogok megjelenésével a Társaság újraértékelte a kvótákra vonatkozó számviteli politikáját, és úgy döntött, hogy egységesíti a különböző kvóták kezelését, hogy kulcsfontosságú információkat nyújtson azáltal, hogy a hasonló jogokat hasonló módon kezeli, függetlenül attól, hogy van-e már aktív piacuk vagy sem. Ennek következtében a MOL Nyrt. minden típusú zöld jogot/kvótát értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékel.

 

Előző évi pénzügyi adatok módosítása

A 2021.-es pénzügyi évben a Társaság azonosított egy hibát az aktivált beruházásokat illetően, mely 6.056 millió forintos hatással volt a pénzügyi kimutatásokra. A hiba jelentősnek minősül, aminek következtében az egyéb működési költségek és ráfordítások alacsonyabb értékben kerültek elszámolásra a 2020. évi és az azt megelőző évekre, valamint ennek következtében a kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak is magasabb értékben kerültek elszámolásra és bemutatásra. A hiba javításra került, a pénzügyi helyzetre vonatkozó összehasonlító időszak nyitó adatainak módosításával az alábbiak szerint:

Saját tőkére gyakorolt hatás (növekedés (+)/csökkenés(-) a saját tőkében)

 

2020.12.31

2020.01.01

 

millió forint

millió forint

Tárgyi eszközök

-656

-629

Immateriális javak

-5.400

-4.456

Összes eszköz

-6.056

-5.085

 

 

 

Tőkére gyakorolt nettó hatás

-6.056

-5.085

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

11

 

Jövedelemre vonatkozó kimutatásra gyakorolt hatása (növekedés (+)/csökkenés(-) az eredményben):

2020

 

millió forint

Egyéb működési költségek és ráfordítások

-971

Tárgyévi eredményre gyakorolt nettó hatás

-971

 

Saját tőke mozgástáblára gyakorolt hatás:

2020.01.01

Közzétett

Növekedés (+)/ Csökkenés(-)

2020.01.01

Módosított

2020.12.31

Közzétett

Növekedés (+)/ Csökkenés(-)

2020.12.31

Módosított

 

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Jegyzett tőke

80.939

 -

80.939

80.972

 -

80.972

Tartalékok

1.803.981

-5.085

1.798.896

1.805.083

-5.085

1.799.998

Tárgyévi nyereség

 -

 -

 -

-68.669

-971

-69.640

Összes saját tőke

1.884.920

-5.085

1.879.835

1.817.386

-6.056

1.811.330

 

Tárgyi eszközök és immateriális javak mozgástáblára gyakrolt hatás:

 

Tárgyi eszközök

2020.01.01

Közzétett

Növekedés (+)/ Csökkenés(-) tévesen aktivált beruházásnál

2020.01.01

Módosított

2020.12.31

Közzétett

Növekedés (+)/ Csökkenés(-) tévesen aktivált beruházásnál

Növekedés (+)/ Csökkenés(-) befejezetlen beruházás leírásnál

2020.12.31

Módosított

 

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Befejezetlen beruházások bruttó értéke

78.555

-629

77.926

81.283

-656

-19.770

60.857

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-20.127

 -

-20.127

-20.126

 -

19.770

-356

Nettó érték

58.428

-629

57.799

61.157

-656

 -

60.501

 

Tárgyi eszközök

398.235

-629

397.606

390.922

-656

 -

390.266

Immateriális javak

2020.01.01

Közzétett

Növekedés (+)/ Csökkenés(-) tévesen aktivált beruházásnál

2020.01.01

Módosított

2020.12.31

Közzétett

Növekedés (+)/ Csökkenés(-) tévesen aktivált beruházásnál

2020.12.31

Módosított

 

 

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

 

Kutatási költségek aktivált értéke - bruttó érték

63.454

-4.456

58.998

59.413

-5.400

54.013

 

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-52.013

 -

-52.013

-52.171

 -

-52.171

 

Nettó érték

11.441

-4.456

6.985

7.242

-5.400

1.842

 

 

Immateriális javak

44.118

-4.456

39.662

50.520

-5.400

45.120

 

 

A fenti mozgástábla módosítva lett egy beruházás selejtezése miatt, melynek nettó értéke nulla volt. A Beruházások bruttó értéke csökkent 19.770 millió forinttal és a Beruházások halmozott értékcsökkenése csökkent 19.770 millió forinttal.

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

12

 

 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

 

 

 

 

Ez a szakasz ismerteti a MOL Nyrt. 2021. december 31-én és 2020. december 31-én végződő pénzügyi éveinek eredményét és teljesítményét. A közzétételek a jövedelemre vonatkozó kimutatás struktúráját követik, és információt nyújtanak a szegmens adatokról, a működési bevételekről, a működési kiadásokról és a pénzügyi eredményről. Az adózással és a részvény alapú juttatásokkal kapcsolatos pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatások szintén itt kerülnek ismertetésre.

2.       Szegmens információk

Számviteli politika

A MOL Nyrt. üzleti szempontból négy fő üzleti egységre osztható: Upstream (Kutatás-Termelés), Downstream (Feldolgozás és Kereskedelem), Fogyasztói Szolgáltatások, valamint Központ és egyéb szegmens.

A MOL Nyrt. ezen üzleti egység bontás mentén készíti jelentéseit a vezetőség számára, amely felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért, illetve a teljesítmények megítéléséért.

 

2021

Upstream

Downstream

Fogyasztói szolgáltatások

Központ és egyéb

Szegmensek közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

Értékesítés Társaságon kívüli vevőknek

11.332

1.534.538

614.426

23.531

-

2.183.827

Szegmensek közötti átadás

198.216

323.532

732

15.358

-537.838

-

Értékesítés nettó árbevétele összesen

209.548

1.858.070

615.158

38.889

-537.838

2.183.827

 

 

 

 

 

 

Üzleti tevékenység nyeresége (+) / vesztesége (-)

78.778

106.678

28.208

-50.506

-17.743

145.415

 

 

2020

Upstream

Downstream

Fogyasztói szolgáltatások

Központ és egyéb

Szegmensek közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

Értékesítés Társaságon kívüli vevőknek

8.241

1.126.580

302.519

20.053

-

1.457.393

Szegmensek közötti átadás

98.747

215.108

583

18.506

-332.944

-

Értékesítés nettó árbevétele összesen

106.988

1.341.688

303.102

38.559

-332.944

1.457.393

Üzleti tevékenység nyeresége (+) / vesztesége (-) módosított

-9.426

56.263

23.988

-31.429

4.482

43.878

 

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

13

2021.12.31.

Upstream

Downstream

Fogyasztói szolgáltatások

Központ és egyéb

Szegmensek közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Egyéb szegmens információk

 

 

 

 

 

 

Beruházások:

29.235

52.629

9.256

15.678

-

106.798

      Tárgyi eszközök beszerzése

27.049

39.994

5.234

8.553

-

80.830

      Immateriális javak beszerzése

2.186

12.635

4.022

7.125

-

25.968

Értékcsökkenés és értékvesztés

39.499

42.243

4.631

13.654

-

100.027

Ebből: az eredmény terhére    elszámolt értékvesztés (meddő fúrásokkal együtt)

11.566

2.487

162

98

-

14.313

Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés visszaírása

23

-

-

-

-

23

Céltartalékképzés, felhasználás és korábbi becslések felülvizsgálata

3.319

2.487

411

(1.191)

-

5.025

 

2020.12.31

Upstream

Downstream

Fogyasztói szolgáltatások

Központ és egyéb

Szegmensek közötti átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

 

 

 

 

 

 

Beruházások:

20.566

57.245

8.701

21.478

-

107.990

      Tárgyi eszközök beszerzése

16.985

35.091

5.524

11.566

-

69.166

      Immateriális javak beszerzése

3.581

22.154

3.177

9.912

-

38.824

Értékcsökkenés és értékvesztés

45.296

36.690

2.737

11.765

-

96.488

Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés (meddő fúrásokkal együtt)

1.412

277

16

7

-

1.712

Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés visszaírása

1.581

-

-

-

-

1.581

Céltartalékképzés, felhasználás és korábbi becslések felülvizsgálata

2.877

8.621

52

-11.483

-

66

 

A szegmensek üzleti eredménye tartalmazza a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt. A Központ és egyéb szegmens karbantartási, pénzügyi és egyéb szolgáltatást nyújt az üzleti szegmenseknek. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak.

A fenti táblában feltüntetett immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése és az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástáblákban szereplő növekmények közötti különbség emissziós jogok vásárlásából, mezőfelhagyási céltartalék aktiválásából és térítés nélkül kapott eszközökből adódik.

3.      Összes működési bevétel

Számviteli politika

Nettó árbevétel

Az IFRS 15 meghatároz egy 5 lépésből álló modellt a vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek elszámolására. A bevétel olyan összegben kerül elszámolásra, amely azt az ellenértéket tükrözi, amelyre a Társaság várhatóan jogosult lesz a termékekért vagy szolgáltatásokért cserébe. Árbevétel abban az esetben kerül elszámolásra, ha valószínűsíthető a tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi realizálása, valamint annak összege megfelelően mérhető. Az árbevétel akkor kerül elszámolásra, amikor az áruk és a szolgáltatások feletti ellenőrzés átszáll a vevőre.

A Társaság megállapította, hogy általában:

          a teljesítési kötelmeket konkrét időpontban elégíti ki, mert az ellenőrzés az áruk leszállításakor kerül átadásra a vevőnek;

          megbízóként jár el a vevőkkel kötött szerződésekben, mert jellemzően ellenőrzi az árukat és szolgáltatásokat, mielőtt átadja őket a vevők részére;

          nincsen jelentős finanszírozási komponens, mert szerződéskötéskor várhatóan az ígért áru vagy szolgáltatás vevőnek való átadása és az említett áru vagy szolgáltatás vevő általi kifizetése közötti időszak legfeljebb egy év.

Lízing bevétel

Az operatív lízingből származó lízingbevételt lineáris alapon kell a lízing futamideje alatt elszámolni.

Értékesítést terhelő adók

A bevételek, költségek és az eszközök az értékesítést terhelő adók nélkül kerülnek kimutatásra (pl. jövedéki adó), kivéve:

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

14

          amikor egy eszköz megvásárlását vagy egy szolgáltatást terhelő adó nem visszaigényelhető az adóhatóságtól (pl. a leányvállalat nem tárgya a forgalmi adónak). Ebben az esetben az adó a megszerzett eszköz vagy szolgáltatás bekerülési értékének részeként kerül kimutatásra; illetve

          a követelések és kötelezettségek összegében kimutatott adók

Az adóhatóságtól visszaigényelhető értékesítést terhelő adó a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban követelésként, míg az adóhatóságnak fizetendő értékesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.

Egyéb működési bevétel

Az egyéb működési bevétel elszámolása ugyanazon számviteli politika alapján történik, mint az árbevétel elszámolása.

a)       Árbevétel termékcsoportonként

2021

2020

 

millió forint

millió forint

Kőolaj és kőolajtermékek árbevétele

1.850.282

1.231.788

Földgáz és gáztermékek árbevétele

178.228

107.690

Egyéb termékek árbevétele

89.666

62.422

Szolgáltatások árbevétele

65.651

55.493

Összesen

2.183.827

1.457.393

 

b)       Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

2021

2020

 

millió forint

millió forint

Magyarország

1.532.829

991.575

Románia

183.850

109.686

Szlovákia

83.929

51.382

Szerbia

68.816

70.155

Szlovénia

59.447

34.011

Horvátország

58.259

37.747

Ausztria

47.101

37.045

Németország

39.314

27.765

Svájc

21.843

23.684

Olaszország

18.185

9.742

Lengyelország

17.628

12.207

Nagy-Britannia

4.959

14.792

Európa egyéb része

45.249

28.398

Irak

2

7.891

A világ egyéb része

2.416

1.313

Összesen

2.183.827

1.457.393

  

2021-ben, illetve 2020-ban a MOL Nyrt.-nek egy jelentős vevője volt, amely esetében az árbevétel meghaladta a teljes nettó árbevétel 10%-át (MOL Petrolkémia Zrt., 2021: 298.461 millió forint, 2020: 174.224 millió forint).

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

15

c)       Egyéb működési bevételek

2021

2020

 

millió forint

millió forint

Jogi költségek visszatérítése

2.826

-

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye

1.196

2.096

Kapott támogatások

432

478

Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kötbérek

416

424

Kutatási költség visszatérítés

380

173

Termékár ügyletek értékelésének nettó nyeresége

-

32.743

Egyéb

737

522

Összesen

5.987

36.436

Az Egyéb működési bevételek között szereplő Jogi költségvisszatérítés (2.826 millió forint) a Dana Gas PJSC (Dana) és a Crescent Petroleum Company International LTD (Crescent) által a MOL Nyrt. és az OMV Upstream International GmbH ellen indított választottbírósági eljáráshoz kötődik, amelyben a MOL mint alperes vett részt. A 2021. december 2-án kelt ítéletében a választottbíróság elutasította a Dana és Crescent valamennyi követelését és elrendelte a MOL jogi és eljárási költségei 90%-ának megtérítését.

 

 

4.       Összes működési költség

Számviteli politika

Összes működési költség

Amennyiben külön standard nem szabályozza, a működési költségek adott időpontban vagy adott időszak alatt kerülnek elszámolásra. Ha egy adott tranzakció egy konkrét IFRS hatáskörébe tartozik, akkor annak a standardnak megfelelően kerül számviteli elszámolásra.

A MOL Nyrt. a kisértékű eszközökre, rövid futamidejű lízingekre vonatkozó lízingdíjakat és a lízingkötelezettség értékelésében figyelmen kívül hagyott változó lízingdíjakat a működési tevékenységek közé sorolja.

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

16

2021

2020

Módosított

 

millió forint

millió forint

Anyagjellegű ráfordítások

1.736.406

1.179.861

Anyagköltség

1.242.401

831.200

Eladott áruk beszerzési értéke

374.377

238.627

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás

103.825

93.148

Közvetített szolgáltatások

15.803

16.886

Személyi jellegű ráfordítások

73.207

64.146

Bérköltség

52.617

46.535

Bérjárulékok

9.694

9.391

Egyéb személyi jellegű kifizetések

10.896

8.220

Értékcsökkenés és értékvesztés

100.027

96.488

Egyéb működési költségek és ráfordítások

207.116

99.114

Nem fedezeti termékár ügyletek vesztesége*

64.671

-

Bányajáradékok

32.066

16.779

Egyéb szolgáltatások

19.968

17.797

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj

17.869

14.890

Bérleti díjak

11.907

10.588

Adók és hozzájárulások

10.940

6.784

Kibocsátási kvóták nettó vesztesége

9.805

8.893

Reklámköltségek

7.542

8.608

Tanácsadási díjak

7.532

7.705

Mezőfelhagyási céltartalék képzés, becslés felülvizsgálat

3.767

1.072

Könyvviteli szolgáltatások

3.381

3.011

Biztosítási díjak

3.079

2.644

Környezetvédelmi céltartalék képzés, becslés felülvizsgálat

2.654

2.321

Fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

314

466

Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok

-2.707

-11.487

Egyéb - Módosított

14.328

9.043

Saját termelésű készletek állomány változása

-59.579

22.534

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-12.778

-12.192

Összes működési költség

2.044.399

1.449.951

*A nem fedezeti termékár ügyletek nettó eredménye előző évben nyereség volt, lásd 3/c

 

Az egyéb működési költségek és ráfordítások között kimutatott bérleti díjak a rövid futamidejű lízingekhez, a kisértékű eszközök lízingjéhez, valamint a változó lízingdíjakhoz kapcsolódnak.

A Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok tartalmazzák a Creditor BETA, s.r.o. társasággal (2021: 2.707 millió forint) és a Creditor GAMA, s.r.o. társasággal kapcsolatos, sikeresen lezárt jogi ügyekben képzett céltartalékok feloldását (2020: 11.606 millió forint).

 

Anyagjellegű ráfordítások

Az alapanyagok elsősorban nyersolajat és egyéb termékeket, karbantartási anyagokat és egyéb olyan kémiai és nem kémiai anyagokat tartalmaznak, amelyek elválaszthatatlan részei a termelésnek.

Személyi jellegű ráfordítások

Az egyéb személy jellegű ráfordítások magukban foglalják a béren kívüli juttatásokat, a költségtérítéseket, illetve a végkielégítéseket.

 

 

Részvény alapú juttatások

A MOL Nyrt. bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai) részvény alapú juttatásokban részesülnek, illetve egyes munkavállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében végeznek szolgáltatásokat.

footer image

MOL Nyrt. Pénzügyi kimutatások 2021.12.31.

17

A MOL Nyrt. Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezete a Munkavállalói Részvényjogosultság Program („MRP”) szabályozása alapján működik.

Részvény elszámolású tranzakciók

A részvény alapú juttatások költsége a juttatás időpontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra. A valós érték megállapítása általánosan elfogadott opcióárazási modellek (rendszerint a binomiális modell) alkalmazásával történik. A részvény elszámolású tranzakciók értékelése során kizárólag a piaci feltételek kerülnek figyelembevételre.

A részvény elszámolású tranzakciók a saját tőke egyidejű növekedésével együtt azon időszak alatt kerülnek elszámolásra, amelyben a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, egészen addig az időpontig, amikor az érintett munkavállalók teljes mértékben jogosulttá válnak a juttatásra („megszolgálás időpontja”). A részvény elszámolású tranzakciók halmozott költsége a beszámolás időpontjában tükrözi a megszolgálási időszakból eltelt időt, valamint azon juttatások mennyiségét, amelyek a MOL Nyrt. vezetésének véleménye szerint a tőkeinstrumentumok darabszámára vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb becslés alapján végül megszolgálásra kerülnek.

Készpénz elszámolású tranzakciók

A részvény alapú juttatások költsége a juttatáskor, annak időpontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra a binomiális modell alkalmazásával. A valós érték a megszolgálási időszak alatt a költségekkel szemben, a megfelelő kötelezettség egyidejű felvételével kerül elszámolásra. A kötelezettség összege a mérleg fordulónapon (beleértve az elszámolás napját is) átértékelésre kerül, a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

2021

2020