Menedzsment éves díjazás

Igazgatóság

Az Igazgatóság tagjainak fix összegű éves díjazása

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-től kezdődően az alábbi meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:

  • Igazgatósági tagok esetében   25.000 EUR/év
  • Bizottsági elnökök esetében   31.250 EUR/év

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igazgatósági tagok minden olyan igazgatósági, illetve bizottsági ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 EUR juttatásban részesülnek.

Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként 2012. január 1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző szolgál.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is meghatározásra került (az igazgatósági tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénzjuttatásból.

  • Részvényjuttatás

Mértéke 2015. január 1-től:

   • az Igazgatóság tagjai részére: havi 150 db 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
   • az Igazgatóság elnöke részére: további havi 50 db 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, az elnököt megillető plusz (50 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

A 2017. szeptember 26-án megvalósult 8:1 arányú részvényfelaprózásra tekintettel minden 1 db 1.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény helyébe 8 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény lépett, amely alapján az igazgatósági tagok részvényjuttatása a részvény-felaprózást követően a következőképpen alakul:

   • az Igazgatóság tagjai részére: havi 1.200 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
   • az Igazgatóság elnöke részére: további havi 400 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
  • Készpénzjuttatás

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.

Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénzjuttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

Egyéb juttatások

Nem pénzbeli juttatásként* minden igazgatósági tag részére élet- és balesetbiztosítást (79.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (18.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.

Szintén nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves összege 350 000 Ft/fő).

* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euro esetén 2017. 01. 25 -i árfolyammal számolva; forrás: www.mnb.hu)

Ügyvezető testület és menedzsment

A MOL-csoport felsővezetésének és Igazgatóságának ösztönző rendszere

A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos szerepet tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek részvényesek érdekeivel.

Az Ügyvezető Testület (EB) javadalmazási összetevői három pilléren alapulnak:

 • Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
 • Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján
 • Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszt segítendő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

Az EB javadalmazási összetevői 2017. december 31-én:

  Éves alapbér Rövid távú ösztönző célérték Hosszú távú ösztönző célérték
Elnök-Vezérigazgató 28% 28% 44%
Vezérigazgató 30% 30% 40%
További EB-tagok 35% 30% 35%

 

A felsővezetés ösztönző rendszere 2017-ben a következő elemeket tartalmazta:

1. Rövid távú ösztönző rendszer

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 85-100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL Igazgatóságának végső jóváhagyásával.

A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói

A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek.

2017-ben az EB rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során a kiemelt területek pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a Csoport céljainak megvalósítását.

Pénzügyi teljesítménymutatók:

2017-ben az EB kiemelt célja az EBITDA és a beruházási és befektetési célok teljesítése volt, a MOL csoport 2030-as stratégiai céljainak elérése érdekében. Az ennek megfelelő teljesítménymutatók szerepelnek az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves célkitűzésében is:

Üzletág Teljesítmény mutató
Elnök-Vezérigazgató, Csoportszintű Vezérigazgató „Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA
Beruházások és befektetések

 

Ezeken felül az egyes üzletágakért felelős EB-tagok céljai között operatív és pénzügyi teljesítménymutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid távú céljait és stratégiai célkitűzéseit a Csoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően.

Üzletág Teljesítménymutató
Csoportszintű Downstream „Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA
Beruházások és befektetések
Next Downstream Program EBITDA hatása
Csoportszintű Kutatás & Termelés Bizonyítottan termelésbe állított készlet
„Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA
Beruházások és befektetések
Fajlagos termelési költség
Általános üzemi költségek
Csoportszintű Innovatív Üzletek és Szolgáltatások „Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA
Beruházások és befektetések
Új üzletágak stratégiájának kialakítása.
OPEX működési költségek

 

Nem pénzügyi teljesítménymutatók:

Az EB tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is felelősek. A biztonság a Csoport elsőszámú prioritása, ezért a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen fogalmazza meg az üzletági FF és EBK (Fenntartható Fejlődés, Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem) vonatkozású teljesítmény mutatókat.

2017-ben a MOL-csoport a csoportszintű és az egyes divíziók TRIR mutatószámának teljesülését tűzte ki, mert az egységesen mutatja a Csoport elkötelezettségét a mindenkori biztonságos, fenntartható és megbízható működés mellett.

A MOL 2030-as stratégiájával összhangban 2017-ben elindult a Kultúra Fejlesztés Program. Ez az elem a MOL-csoport első szintű menedzsmentje számára teljesítménycélként került meghatározásra, és ennek mentén minden MOL-csoport vezetőnek példaértékűen kell képviselnie a vállalati értékeket, és így hozzájárulnia a kultúraváltáshoz.

A rövid távú ösztönző eredménye

Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymutatókra, mert ezek tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.

A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet eredménye, mivel az egyes teljesítmény mutatókhoz nem tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes elemek ne kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport teljesítménye.

A felsővezetés rövid távú ösztönzőrendszerének változása 2018-ban

2017 december 6-án a MOL Nyrt. Igazgatósága amellett döntött, hogy a 2018 január 1.-jétől a felsővezetők minden évben rövidtávú ösztönzőjük helyett egy részvényalapú ösztönzőt választhatnak, amely Magyarország esetében a MOL Nyrt-től független jogi entitáson, az ún. MOL Nyrt. MRP Szervezeten keresztül, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) törvénynek megfelelően valósul meg. A választható ösztönző a rövid távú ösztönzőhöz hasonlóan működik, azonban a jogosultság alapja a rövidtávú ösztönző jogosultsági mértékével megegyező részvénydarabszám. A részvényeket a vezetők az 1 éves teljesítmény időszak és az azt követő értékelési időszak után kapják kézhez. Az ösztönző kifizetése MOL részvényekben történik. Az első teljesítményperiódus a 2018-as év lesz, 2019-es kifizetéssel.

2. Hosszú távú menedzseri ösztönző

A hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer célja a fenntartható értékek jutalmazása, valamint a MOL csoport vezetőinek és a MOL részvényeseinek teljes összehangolása.

A hosszútávú ösztönző 2016 utolsó negyedévében felülvizsgálatra került, és a MOL Nyrt. Igazgatósága 2016. október 13-án a meglévő hosszútávú ösztönző programok részvényprogrammá alakítása mellett döntött az MRP törvény rendelkezéseinek megfelelően. A programok így méginkább a MOL-csoport pénzügyi teljesítményének és hatékonyságának jövőbeni javulását szolgálják a vállalati elvekkel és a MOL Nyrt. hosszú távú stratégiai célkitűzéseivel összhangban.

2017-es változások

A hosszútávú ösztönzők az MRP törvénynek megfelelően 2017. január 1-jétől módosításra kerültek. A korábbi részvényopciós program átalakítása után az Abszolút részvényérték alapú javadalmazás, a Performance Share Plan program módosításával pedig a Relatív piaci index alapú javadalmazás került kialakításra. A vezetők vonatkozó jogosultságai a nemzetközi benchmarkokhoz és a kompenzációs stratégiának megfelelően megemelésre kerültek.

A 2017 előtt indult részvényopciós és „Performance Share Plan” programok a korábbi szabályokkal futnak tovább és kerülnek kifizetésre.

A 2017-es év folyamán végrehajtott 8:1 arányú MOL részvényfelaprózás kapcsán a részvényfelaprózás megvalósulásától kezdve (2017 szeptember) a részvényalapú hosszútávú ösztönző jogosultságok automatikusan 8-szorosára emelkedtek, ezzel párhuzamosan a részvényopció és az új abszolút részvényérték alapú javadalmazás induló ára a 8-adára csökkent. Így biztosított, hogy a kifizetések várható értéke ne változzon.

A két új, átalakított ösztönző főbb jellemzői:

a) Abszolút részvényérték alapú ösztönző (korábbi részvényopció)

A 2017. január 1-jétől a javadalmazás alapja egy részvényjogosultság, mely mértéke egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbözeteként realizálható. Az ösztönző jellemzői:

 • Évente induló, 4 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év teljesítési időszakra, 1 év tartási időszakra és egy 2 éves beváltási időszakra bontható. A javadalmazásra való jogosultság a bevonási időszak utolsó évének december 31. napján lejár.
 • A javadalmazás mértéke egy adott piaci árfolyam és az induló ár különbözete a jogosultsági darabszámra vetítve.
 • Az induló ár a teljesítési időszak kezdete előtt kerül megállapításra. Az induló ár a MOL Részvények HUF-ban meghatározott átlagára súlyozva a Budapesti Értéktőzsde forgalmával a teljesítési Időszakot megelőző év utolsó negyedévére vonatkozóan.
 • A bevonás napján érvényes piaci ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett MOL-részvények átlagos árfolyama a bevonás napján. A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult menedzser által, kivéve a bennfentes kereskedelem tilalma alá eső időszakokat.
 • Miközben a részvényjogosultságot a pozícióbesorolás határozza meg, a végső részvényjogosultság függ a teljesítési időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók értékelésétől is. Az egyéni teljesítménymutatók értékelése során egy egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék kerül meghatározásra (0% és 150% között), amely a végső részvényjogosultság darabszámát szorzóként korrigálja.
 • A javadalmazás kifizetése részvényben vagy azzal egyenértékű készpénz formájában történik. Részvények juttatása esetén a javadalmazás mértéke a bevonási napot megelőző 30 nap átlagos MOL Nyrt. részvényárfolyama alapján kerül részvényre váltásra. Készpénz jóváírás esetén a javadalmazás magyar forintban kerül kifizetésre a jogosult azon bankszámlájára, amelyre a havi munkabére is érkezik.
 • Osztalék egyenértékes: a végső kifizetés mértéke a MOL Nyrt. részvényekre a teljesítési időszak utáni tartási időszakban kifizetett egy részvényre jutó osztalék összegével korrigálásra kerül a részvényjogosultságra vonatkoztatva. A korrekció célja, hogy az osztalékfizetés kapcsán részvényárfolyam-változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt. Az osztalék egyenértékes a bevonáskor kerül kifizetésre.

A végső részvényjogosultságot az egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék is befolyásolja a teljesítési időszakra vonatkozóan

Egyéni ösztönző kifizetési %   Részvényopciók darabszámának %-a
0%  > x0%
1% és 149% között  > Egyéni ösztönző kifizetési százalék alapján
150%  > x150%

 

Áttekintés

Részvényopció Induló ár Beváltási időszak
2013 2.247 HUF 2015. jan. 1.- 2017. dec. 31.
2014 1.824 HUF 2016. jan. 1.- 2018. dec. 31.
2015 1.472 HUF 2017. jan. 1.- 2019. dec. 31.
2016 1.669 HUF 2018. jan. 1.- 2020. dec. 31.
Abszolút részvényérték alapú ösztönző Induló ár Bevonási időszak
2017 3.106 HUF 2019. jan. 1. - 2020. dec. 31.

 

b) Relatív piaci index alapú ösztönző (korábbi Performance Share Plan)

A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző, amely a MOL Nyrt. részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:

 • Évente új program indul, programonként 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
 • A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának alakulása összehasonlítva releváns és elismert közép-kelet-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexekkel (CETOP20 Index és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index - feltörekvő piaci olajipari részvényindex).
 • A MOL részvények árfolyama a két fent említett indexszel kerül összehasonlításra. Az értékelés alapja a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a két részvényindex és a MOL-részvények árfolyamának éves szinten mért eltéréséből származtatható. A végső kifizetés mértékét a három év teljesítményének átlaga határozza meg.
 • Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni rövid távú értékeléstől, vagyis tényleges kifizetés minden jogosult esetében függ a hároméves egyéni teljesítmény által számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is kezeli.
 • A javadalmazás alapja részvényjogosultság, és MOL részvényben vagy készpénzjóváírás formájában kerül kifizetésre.

Áttekintés a hároméves futamidejű, korábbi Performance Share Plan programok eredményéről a hosszú távú ösztönző rendszer 2013-ban történt módosítása után:

PSP terv Kifizetési százalék
2013-2015 98,28%
2014-2016 180,99%
2015-2017 213,22%

 

A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.

Azért esett a választás a CETOP20 és a Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel a MOL regionális (Közép- és Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A két index referenciaként való alkalmazásával a MOL ösztönzési rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.

A felsővezetés hosszú távú ösztönzőrendszerének változása 2018-ban

A 2018 január 1-jétől induló javadalmazási poltikák kifizetése mind az Abszolút részvényérték alapú ösztönző, mind a Relatív piaci index alapú ösztönző esetében már csak részvény formájában történhet.

Az MRP szervezeten keresztül az Abszolút részvényérték alapú ösztönző 2019-től kezdve, míg a Relatív piaci index alapú ösztönző 2020-ban kerül először kifizetésre.

Egyéb béren kívüli juttatások

A MOL-csoport az EB számára a piaci gyakorlat szerinti juttatásokat biztosítja.
Ebbe a körbe tartozik:

 • Vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti célokra;
 • élet- és balesetbiztosítás;
 • utazási biztosítás;
 • felelősségbiztosítás;
 • éves egészségszűrés és kiemelt egészségügyi ellátások.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 4.000 EUR, az elnök havi bruttó 6.000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal.

A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes FB-üléseken felül minden további olyan rendkívüli FB-ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további 1.500 EUR összegű díjazásban részesülnek.

Egyéb juttatások

Nem pénzbeli juttatásként* minden felügyelő bizottsági tag részére élet- és balesetbiztosítást (79.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (18.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.

Szintén nem pénzbeli juttatásként minden felügyelő bizottsági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves összege 350.000 Ft/fő).

* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euro esetén 2017. 01. 25 -i árfolyammal számolva; forrás: www.mnb.hu)