Menedzsment és működés

Igazgatóság

A MOL ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a fenti elvek és célok érvényesítése és a MOL-kultúra terjesztése csoportszinten is.

A fenti elvek, politikák és célok rávilágítanak arra a különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a Társaság között képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem munkaviszonyban álló igazgatók számának többsége (7 tag a 10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek.

Az Igazgatóság tagjai a 2017-es évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

Név Státusz Mandátum
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató nem független A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Csányi Sándor, alelnök független A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Molnár József nem független A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává választotta
Járai Zsigmond független A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Parragh László független A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martin Roman független A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Világi Oszkár nem független A Közgyűlés 2011. május 1-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anthony Radev nem független A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anwar al-Kharusi független A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martonyi János független A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

 

Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2015 áprilisában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

 • az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
 • az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
 • az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
 • az elnök és alelnök főbb feladatait,
 • az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
 • a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését,
 • az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában éves összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá, amelyet az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottsága részére adnak le a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá minden naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal. Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott összeférhetetlenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről eseti összeférhetetlenségi nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságát.

Az Igazgatóság évente formálisan értékeli saját és bizottságai teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

Az Igazgatóság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ban az Igazgatóság 6 ülést tartott, 93%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2017-ben tartott igazgatósági ülések részvételi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Tagok Ülések száma Részvételi arány
ÖSSZESEN 6 93%
Hernádi Zsolt 5 83%
Dr. Csányi Sándor 6 100%
Molnár József 6 100%
Járai Zsigmond 5 83%
Dr. Parragh László 4 66%*
Dr. Martin Roman 6 100%
Dr. Világi Oszkár 6 100%
Dr. Anthony Radev 6 100%
Dr. Anwar al-Kharusi 6 100%
Dr. Martonyi János 6 100%

*Dr. Parragh László a február 16-ai ülésen a Eurochambers vezetőivel történő találkozó miatt nem tudott részt venni az Igazgatósági ülésen, szeptember 7-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában tartandó esemény miatt nem tudott részt venni az Igazgatósági ülésen.

 

A rendszeres napirendi pontok mellett – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a kulcsfontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci fejleményekről, és egyedileg értékelte a vállalat valamennyi üzleti egységének teljesítményét.

Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, az INA-val kapcsolatos pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.

Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet.

A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, a MOL-csoport Döntési és Hatásköri Listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott igazgatósági tagokhoz - mint a Társaság vezető állású munkavállalóihoz - delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkeznek.

A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök javaslata alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak szerint határozza meg a különböző bizottságok közötti feladatmegosztást:

a. Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

 • Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
 • Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
 • Dr. Martin Roman, 2010. június 4.
 • Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
 • Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak.

Feladatai:

 • A testületi tevékenység elemzése, értékelése,
 • az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
 • a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása,
 • az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések,
 • a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, javaslatok kidolgozása a legjobb gyakorlat megvalósítására.

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 5 ülést tartott, 96%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2017. évi bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

  Ülések száma Részvételi arány
ÖSSZESEN 5 96%
Dr. Csányi Sándor 5 100%
Hernádi Zsolt 4 80%
Dr. Martin Roman 5 100%
Dr. Anthony Radev 5 100%
Dr. Martonyi János 5 100%

 

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvitatott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtárgyalás céljából bemutatásra kerültek.

b. Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

 • Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.
 • Dr. Parragh László, 2014. február 20.
 • Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
 • Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.

Feladatai:

 • A pénzügyi és kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
 • a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
 • a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
 • a kockázatkezelési rendszer figyelése,
 • a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel kísérése, az Enterprise Risk Management (ERM) rendszer működésének felülvizsgálata,
 • a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott, 85%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2017. év során tartott bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

  Ülések száma Részvételi arány
ÖSSZESEN 5 85%
Járai Zsigmond 4 80%
Dr. Parragh László 5 100%
Dr. Anthony Radev 3 60%*
Dr. Anwar al-Kharusi 5 100%

*Dr. Anthony Radev a március 16.-i PKB ülés napján üzleti úton vett részt, az augusztus 3.-i ülés napján pedig személyes okokból nem tudott részt venni az ülésen.

 

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló vizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres ellenőrzését – a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint ezen faktorokhoz rendelt kockázatkezelő akciók státuszjelentéseit.

c. Fenntartható Fejlődés Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

 • Dr. Parragh László – elnök, 2014. május 30.
 • Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 20. és május 30. között)
 • Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.
 • Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint alelnöke állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:

 • Az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára,
 • az FF-el kapcsolatos valamennyi politika (pl. EBK, Etikai Kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése,
 • a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete,
 • az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos jelentéseinek bekérése és megtárgyalása,
 • a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak és tartalmának felülvizsgálata.

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 94%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

  Ülések száma Részvételi arány
ÖSSZESEN 4 94%
Molnár József 4 100%
Dr. Parragh László 3 75%
Dr. Anwar al-Kharusi 4 100%
Dr. Martonyi János 4 100%

A Bizottság értékelte a 2017. évi fenntarthatósági vonatkozású tevékenységet eredményeit, különös figyelemmel a MOL-csoport 2016-2020 időszakra vonatkozó fenntarthatósági tervében szereplő célokra. A Bizottság véleményezte a Fenntarthatósági jelentést és a kiválasztott üzleti egységek által benyújtott tematikus jelentéseket. A MOL-csoport fenntarthatósági teljesítményéről készült független elemzések eredeményeit is áttekintette a Bizottság kiemelt figyelemmel arra, hogy a Társaság továbbra is szerepel a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe.

Ügyvezető testület

Kapcsolat az Igazgatósággal és a MOL-csoport szervezeteivel

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító Ügyvezető Testület (Executive Board; „EB”) feladatainak, felelősségének meghatározásával, a társaság operatív működésének, működési és szervezeti szabályainak biztosításával, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítménykontroll-rendszer és üzletikontroll-rendszer) tesz eleget.

Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum határozza meg, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az EB feladata.

Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontot alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is. Az EB továbbá legfőbb döntéshozó fórumként működik minden olyan kérdésben, amelyeket a belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak és a jogszabályok, illetve az Alapszabály értelmében nem tartoznak az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Az EB-ülések során minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszeri szótöbbséggel hozza meg. Az Elnök-vezérigazgató vagy a Vezérigazgató vagy a Pénzügyi vezérigazgató-helyettes (külön-külön „jogosult EB-tag”) kezdeményezheti az EB elé benyújtott javaslat az Igazgatóság elé terjesztését végleges döntéshozatal céljából a következők szerint: amennyiben egy jogosult EB tag nem ért egyet (azaz "nem"-mel szavaz) az EB tagjainak többségi határozatával elfogadott javaslattal, vagy nem ért egyet az EB tagok többségének "nem" szavazatával, kérheti az Elnök-vezérigazgatótól, hogy a javaslatot terjessze az Igazgatóság elé végleges döntéshozatal céljából.

Az ügyvezető testület tagjai 2017-ben

Név Pozició
Hernádi Zsolt Elnök-Vezérigazgató (C-CEO)
Molnár József Vezérigazgató (GCEO)
Áldott Zoltán* Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke
Fasimon Sándor** Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Operatív Vezető (COO)
Horváth Ferenc Ügyvezető Igazgató, Downstream
Simola József Pénzügyi-vezérigazgató helyettes (GCFO)
Dr. Világi Oszkár Ügyvezető Igazgató, Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások; Slovnaft a.s. elnök-vezérigazgató
Dr. Berislav Gašo* Ügyvezető Igazgató, Kutatás-Termelés

2018. február 15.-től az ügyvezető testület tagja Ratatics Péter Ügyvezető Igazgató, Fogyasztói szolgáltatások. 2018. június 7-én a MOL bejelentette, hogy Ratatics Pétert a MOL teljes magyarországi operatív működéséért felelős vezetőjének (COO) posztját is betölti.

* Áldott Zoltán úr MOL Ügyvezető Testületében (Executive Board) betöltött tagsága 2018. április 12-től kezdődően megszűnt, mivel az Éves Közgyűlésen a MOL Felügyelő Bizottságának tagjává választották. A MOL Felügyelő Bizottság Elnöke 2018. június 25-től.

** 2012 és 2018 között a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. INA d.d. Igazgatóságának elnöke 2018. július 1-től.

 

Az EB 2017-ben 23 alkalommal ülésezett és ülésenként átlagosan 9 témát tárgyalt meg.