Kockázatkezelés

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplője, ezért elkötelezett a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában és kezelésében, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően.

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten belül tartsa, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a cég jövőbeli növekedését. A MOL-csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának.

A különböző típusú kockázatok vizsgálatát és kezelését egy átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM egy kockázatkezelési keretrendszer, amely vonatkozik csoportszintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a leányvállalatokra, különös figyelmet fordítva a különböző projektekre.

A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszertan nemzetközi szabványokon és legjobb iparági gyakorlatokon alapul. Az ERM figyelembe veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető veszélyeket, továbbá olyan váratlan események előfordulását, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy a vállalati hírnév szempontjából.

Kockázatok kezelése kockázattulajdonosok feladata, akik a meglévő ellenőrzési keret működtetéséért felelős vezetők a meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért kijelölt szervezetekben. A kockázatok nyomon követését és jelentését a Csoportszintű Kockázatkezelési osztály végzi az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottsága részére.

2017-es év során megújítottuk kockázatkezelési folyamatainkat annak érdekében, hogy külön figyelmet fordíthassunk a MOL-csoport 2030-as stratégiájára: azonosítottuk azokat a hosszú távú kockázatokat, amelyek hatással lehetnek stratégiai céljainkra és ezek részletes elemzése folyamatban van.

Ugyanakkor az üzleti terveinkhez kapcsolódó középtávú kockázatokat üzletági szinten értékeljük és kezeljük a vállalati eszközök teljes élettartamára vonatkozóan, a Csoportszintű Kockázatkezelés támogatásával. Az előző évekhez hasonlóan a társaság rövid távú kockázati profilját rendszeresen felülvizsgáljuk a MOL-csoport éves költségvetésére vonatkozóan.

A felső vezetés számára készülő rendszeres beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét és rendszeres nyomon követését.

A MOL-Csoport fő kockázati tényezői

A vállalati kockázatokat csoportosítjuk a hatékony kockázati jelentéstétel és a hasonló kockázatokra adandó következetes válaszok érdekében. Főbb kockázataink az alábbiak:

 • a) A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között:
  • Tömegáru árkockázat: MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel és értékesít, mint a saját kőolajtermelés. A kockázatot figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat erős pénzügyi helyzetét, a működési, valamint a beruházási forrásokat. Amikor szükséges, fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük a normál üzleti tevékenységtől eltérő kockázat vagy az általános piaci árvolatilitás hatásának csökkentése céljából.
  • Deviza árfolyamkockázat (FX): Közgazdasági szempontból a vállalat tevékenysége főleg USD vezérelt. A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a működési cash flow kitettségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flow segítségével hozzuk egyensúlyba.
  • Hitelkockázat: A MOL-csoport változatos ügyfélportfolió számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat - mind üzletági, mind földrajzi szempontból - többségében elfogadható hitelkockázat-profilú vevőknek. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, a stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban.
 • b) Működési kockázatok lehetnek:
  • Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata jelentős a Downstream üzletág nagyfokú eszközkoncentráltsága miatt, amelyek mérséklése különböző termelési és Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint csoportszintű biztosítások kötésével történik.
  • Kőolajellátási kockázat: A Downstream tevékenység működése a kőolajellátás folyamatosságán alapszik. Az esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése érdekében a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal diverzifikáljuk a Dowstream üzletág ellátását.
  • Cyber-kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber kockázat megköveteli a MOL-csoport alkalmazkodását, szerepvállalását és elszámoltathatóságát a hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében. Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes incidensek és fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat.
 • c) Stratégiai kockázatok lehetnek:
  • Szabályozói kockázat: a MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre.
  • Országkockázat: A vállalat nemzetközi portfoliója szükségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését, ezért nyomon követjük a politikai erőszak lehetőségét, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy fokozzuk a diverzifikációs hatást a befektetési portfólióra vonatkozóan.
  • Reputációs kockázat: az energia iparág szereplői az elmúlt évek extrém negatív eseményei miatt kiemelt médiafigyelem mellett működnek. A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban aki különös figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős kötelezettségeit.
  • Éghajlatváltozási kockázat: Az éghajlatváltozás hatásai hátrányosan érinthetik a MOL jelenlegi működését. Válaszként a MOL-csoport a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet várható csökkenése alapján indította el a 2030-as stratégiát: elsősorban a közlekedés elektrifikációja és digitalizálása, az energiahatékonyság növelése valamint a fogyasztói magatartás és a technológiai fejlődés terén várható változásoknak való megfelelésre alapozva. A MOL-csoport transzformációs stratégiája a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás gyors fejlődésére adott válaszként szolgál. Korábban már számos lépést tettünk csoport- és üzletági szinten is, és több intézkedés folyamatban van. További részletekért látogasson el a Fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó megjegyzésekhez.

Főbb kockázatkezelési eszközök

Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely üzletágakra és funkcionális szervezetekre is vonatkozik, biztosítva a felmerülő kockázatok megjelenítését kockázati térképeken. A kockázatértékelési tevékenység támogatja a stabil és hatékony működést azon kulcsfontosságú kockázatok azonosításával, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és különös figyelmet igényelnek a felső vezetés megerősített ellenőrzése által vagy a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtása során.

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. A tömegáru árkockázat, FX és a kamatkockázat rendszeres mérését egy komplex modell alapján (Monte Carlo szimuláció) végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük.

A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsment feladata, a biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program keretében történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében.

A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, összpontosítva az alacsony valószínűségű, de magas potenciális hatású kockázatokra, amelyek megszakíthatják az értékteremtési folyamatainkat, a MOL-csoport egy kríziskezelési és üzletfolytonossági programot indított.
Jelenleg ezek integrálásán dolgozunk annak érdekében, hogy elviselhető határok közé szorítsuk a kritikus üzleti folyamatok helyreállításhoz szükséges időt. A jelentős kockázatokról való információszolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felső vezetés és az Igazgatóság támogatására a nagyobb beruházások tőkeallokációjára vonatkozó döntések kapcsán.