Ellenőrzés

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg tizenkettő főből áll. A Ptk. értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Felügyelő Bizottságában négy fő képviseli a munkavállalókat és nyolc fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státuszuk:

Név Státusz
György Mosonyi, Chairman* nem független
Dr. Attila Chikán, Deputy Chairman független
John I. Charody független
Slavomír Hatina** független
Juhász Attila** nem független (munkavállalói képviselő)
Hegedűs Andrea** nem független (munkavállalói képviselő)
Dr. Puskás Sándor nem független (munkavállalói képviselő)
Dr. Szivek Norbert független
Ivan Mikloš független
Vladimír Kestler*** független
Dávid Ilona*** független
Bártfai-Mager Andrea*** független
Bognár Piroska*** nem független (munkavállalói képviselő)
Tóth András*** nem független (munkavállalói képviselő)
Ördög Tibor István*** nem független (munkavállalói képviselő)

* Életének 69. évében elhunyt Mosonyi György, a MOL Felügyelő Bizottságának elnöke.
**Salvomir Hatina, Hegedűs Andrea és Juhász Attila felügyelő bizottsági tisztsége 2017. május 31. napjával lejárt.
***Dávid Ilonát, Bártfai-Mager Andreát, Bognár Piroskát, Vladimír Kestler-t, Tóth Andrást és Ördög Tibor Istvánt a közgyűlés 2017. június 1. napjával a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. Bártfai-Mager Andrea, a MOL Felügyelő Bizottságának tagja lemondott megbízatásáról, melyet a MOL 2018. május 30-án jelentett be.
A MOL Éves Rendes Közgyűlése a Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Áldott Zoltán urat 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra. Felügyelő Bizottság 2018. június 25-i hatállyal Áldott Zoltán urat választott a Felügyelő Bizottság Elnökévé.

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseinek állandó meghívottja.

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken felül folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns témákban. A Felügyelő Bizottság emellett áttekinti az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő Bizottság az év során tekinti át éves tevékenységét.

2017-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 92%-os átlagos részvételi arány mellett.

AUDIT BIZOTTSÁG

2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt.

A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

  • segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló függetlenségét, figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,
  • ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében is, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik.

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

  • Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
  • John I. Charody, 2006. április 27.
  • Dr. Szivek Norbert, 2016. április 14.
  • Bártfai-Mager Andrea, 2017. június 1.*
  • Dávid Ilona, 2017. június 1.*
  • Ivan Mikloš, 2016. május 1. **

*A Közgyűlés Bártfai-Mager Andreát és Dávid Ilonát 2017. június 1. napjával Audit bizottsági taggá választotta. Bártfai-Mager Andrea, a MOL Felügyelő Bizottságának tagja lemondott megbízatásáról, melyet a MOL 2018. május 30-án jelentett be.
** Ivan Miklošt a közgyűlés 2017. május 1. napjával az Audit bizottság állandó tagjává választotta.

Az Audit Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 88%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait). Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban és javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.

KÖNYVVIZSGÁLÓK

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2016. és 2017. években is az Ernst and Young („EY”) végezte, kivéve az FGSZ Zrt. (Pricewaterhouse Coopers) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok könyvvizsgálatát.
A könyvvizsgálati szerződés keretében az EY auditálja az éves egyedi és konszolidált beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső mérlegeit. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják.

Az egyéb nem-audit és adótanácsadói szolgáltatások megszűntek az 2017. január 1-jén életbe lépő EU audit reform következtében. 2016-ban, illetve 2017-ben a következő díjak kerültek kifizetésre a könyvvizsgáló társaság részére:

A könyvvizsgálóknak kifizetett díjak (millió Ft) 2016 2017
MOL könyvvizsgálatának díja (beleértve a közbenső mérlegek vizsgálatát) 147 140
Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 557 572
Egyéb audit szolgáltatások 48 37
Egyéb nem-audit szolgáltatások 53 0
Adótanácsadói szolgáltatások 409 0
ÖSSZESEN 1 214 749

 

A leányvállalatok könyvvizsgálati díjának növekedése a vásárolt és újonnan alapított Innovative Business Services jogi egységeinek tudható be. Az egyéb audit szolgáltatások elsősorban a Fenntarthatósági jelentések és a Solvency II jelentés könyvvizsgálatához kapcsolódtak.

Az Igazgatóság véleménye szerint az EY által nyújtott egyéb szolgáltatások megfeleltek a Policy for Services Provided by the External Auditor (FIN_GP19) szabályzatnak.

Belső ellenőrzés

Compliance & Etika

A MOL-csoport elkötelezett az etikus és tisztességes működés mellett. Ezen célok megvalósításáért indította útjára a Compliance Programot és állította fel az annak végrehajtásáért felelős compliance szervezetet, továbbá az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexnek megfelelő magatartás betartása érdekében hatáskörébe utalta az Etikai Tanács működésének támogatását.

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenysége kiterjed a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére („SpeakUp!”), belső vizsgálatok lefolytatására, kockázatelemzésre, valamint a szervezet munkavállalóinak képzésére. Működése során az üzleti tevékenység sajátosságaira figyelemmel áttekinti a belső folyamatokat és a kockázati tényezőket, javaslatokat fogalmaz meg a megfelelés érdekében, továbbá segítséget nyújt azok megvalósításához.

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet feladatait az EU-s és nemzetközi elvárásoknak megfelelően, mint minimum standardokra figyelemmel, az adott ország jogszabályainak megfelelően végzi, hatásköre kiterjed a tagvállalati compliance officerek, valamint etikai megbízottak útján a teljes MOL-csoportra.

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenységéről évente beszámol a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság részére.

Belső Audit

A Belső Audit független és objektív értékelést nyújt a MOL-csoport pénzügyi, működési, és kontroll tevékenységeiről és beszámol a belső kontrollok megfelelő alkalmazásáról, a belső és külső szabályozásoknak való megfelelésről a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság részére az audit jelentéseknek az EB általi elfogadását követően.

A belső audit tevékenységek fókusza és terjedelme nem korlátozott, a MOL-csoporton belül működő Belső Audit funkció tevékenységei lefedik a teljes működést, többek között a MOL-csoport összes tevékenységét és a MOL-csoport irányítása alatt működő leányvállalatokat. A Csoportszintű Belső Audit vezető feladata a belső audit jelentések terjedelmének meghatározása.

A Belső Audit fő feladata a teljes MOL-csoporton belül végrehajtott operatív és funkcionális tevékenységek felülvizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó kontrollok azonosítása, megértése, tesztelése és értékelése annak érdekében, hogy az azonosított kockázatok üzleti szempontból a legkedvezőbb költség-haszon arányban mérséklődhessenek.

A Belső Audit a standard kockázatértékelési alapelveket alkalmazza a kontrollhiányosságokkal kapcsolatos maradék- és üzleti belső eredendő folyamatkockázatok értékelése során. A MOL-csoport Belső Audit kockázatértékelési alapelveit a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság hagyja jóvá.

A Belső Audit a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és az Audit Bizottság által minden év végén a következő évre elfogadott audit terv alapján végzi tevékenységét. Amennyiben igény merül fel a jóváhagyott audit terv évközben történő módosítására, az Elnök-Vezérigazgató jogosult ennek engedélyezésére.

A belső audit funkció függetlenségének megőrzése érdekében a Csoportszintű Belső Audit vezető a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság felé tartozik beszámolási kötelezettséggel és közvetlenül megkeresheti ezek elnökeit (napi operatív kérdésekben az Elnök-Vezérigazgató felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel). Csoportszintű Belső Audit vezető megbízatásával vagy megbízatásának megszüntetésével kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság állást foglal.

A MOL-csoport Belső Audit szervezeti egységét a belső audit szakma nemzetközileg elismert szervezetének (Institute of Internal Auditors, IIA) professzionális auditálási és belső audit etikai normáival összhangban kell kialakítani és működtetni.