30 May 2019

A 2018-as üzleti év után megállapított osztalék kifizetésének rendje

A 2018-as üzleti év tekintetében az osztalékfizetés kezdő napja 2019. június 27. Az egy részvényre jutó bruttó osztalékot Társaságunk - a fordulónapi sajátrészvény darabszám ismeretében - külön hirdetményben fogja közzétenni.

Tisztelt Részvényeseink!

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt., vagy Társaság) 2019. április 11-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése a 2018-as üzleti év tekintetében 107.284.482.158 forint osztalék kifizetéséről határozott. A közgyűlés határozatának megfelelően a saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre.

Osztalékfizetés kezdő napja: 2019. június 27.

A MOL Nyrt. az osztalékfizetést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést rendel el, melynek fordulónapja (tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja) 2019. június 18. Ennek megfelelően a 2018. évi osztalékra jogosító MOL részvényeket utoljára 2019. június 14-én lehet vásárolni a Budapesti, valamint a Varsói Értéktőzsdén T+2 napos elszámolás esetén (ex-kupon nap: 2019. június 17.). Osztalékra azok a természetes és jogi személyek jogosultak, akik a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a MOL részvények tulajdonosai, és számlavezetőjük kérte részvénykönyvi bejegyzésüket. Az osztalékhoz való jog az osztalékfizetés kezdő napjától számított 5 év elteltével évül el. Az osztalék 2019. június 27-e után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:225. § (3) bekezdése alapján a részvénytársaságnak a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni. Ez alapján az egy részvényre eső osztalék annak függvényében változik, hogy a Társaság tulajdonában hány darab MOL törzsrészvény van az osztalékfizetés fordulónapján.

Az egy részvényre jutó bruttó osztalékot Társaságunk - a fordulónapi sajátrészvény darabszám ismeretében -külön hirdetményben fogja közzétenni, legkésőbb 2019. június 13-ig.

Az osztalék kifizetésének módja:

1.  Részvényeiket belföldi számlavezetőnél értékpapírszámlán tartó részvényeseink számára az osztalék 2019. június 27-ével kezdődően kerül átutalásra a részvényesek számlavezetőjénél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes saját bankszámlájára abban az esetben, ha a számlavezető a részvényes azonosítására alkalmas adatokat az előírt formátumban és hiánytalanul megküldte a KELER Zrt.-nek.

Amennyiben a számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor hiányosan tudja azonosítani az adott részvények tulajdonosát, a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában előírtak szerinti formában ezt később is kiegészítheti. Ha a pótlás után a hiányzó adatok rendelkezésre állnak, a KELER Zrt. megállapítja a kifizethető osztalékot és azt a számlavezetőnél vezetett ügyfélszámlára, vagy a részvényes saját bankszámlájára átutalja. Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy ilyen esetekben a KELER Zrt. havonta egyszer teljesít pótlólagos átutalást, mely nem minősül késedelmes kifizetésnek. Kérjük részvényeseinket, hogy hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő leadására, illetve kétség esetén ellenőrizzék, hogy számlavezetőjüknél minden szükséges adat megvan a KELER Zrt. felé történő adatszolgáltatás teljesítéséhez. A Társaság és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget azon késedelmes osztalék kifizetésekért, amelyek a részvényes vagy számlavezetője késedelméből, hiányos vagy nem megfelelő tartalmú adatszolgáltatásából fakadóan merülnek fel, továbbá nem vállal felelősséget azért, ha az osztalékot a részvényes rendelkezése szerinti olyan bankszámlára utalja, amely eltér a számlavezető által megadott ügyfélszámlától vagy bankszámlától.

2.   DR tulajdonosok esetében az osztalékot a MOL Nyrt., a MOL DR-ok belföldi alletéteményeseként működő UniCredit Bank Hungary Zrt-n keresztül utalja a DR-okat kibocsátó The Bank of New York Mellon-on keresztül a tulajdonosoknak. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, úgy a DR tulajdonosok a The Bank of New York Mellon-nal (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel: 1 212 815 3503 Fax. 1 212 571 3050), vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. Értékpapír Letétkezelési Főosztályával (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, tel.: +361-301-1942) léphetnek kapcsolatba.

3.   A Varsói tőzsdére bevezetett részvények esetében a letétkezelők a lengyel elszámolóházon (KDPW) keresztül végezhetik el a tulajdonosi megfeleltetést, és az osztalék átutalása is a KDPW-n keresztül történik. A Társaság az osztalékot ezen részvények tekintetében is forintban fizeti ki, annak átváltásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

Különösen felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét az alábbiakra:

Belföldi illetőségű magánszemély részvényes részére,az osztalék kifizetésére csakis abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényes családneve és utóneve, születési családneve és utóneve, adóazonosító jele, születési dátum, valamint lakcíme a számlavezető által megadásra kerül. Ezen adatok bármelyikének hiánya esetén a magánszemély részvényes részére a törvényi előírások alapján nem fizethető ki osztalék.Ezen adatok megadását követően a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 66. és 8. §-ai alapján az osztalék 15%-os adó levonása után kerül kifizetésre.

Belföldi illetőségű jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor amennyiben az osztalékban részesülő neve, címe, és adószáma a számlavezető által megadásra kerül. Ebben az esetben az osztalék kifizetésére adó levonása nélkül kerül sor.

Külföldi illetőségű magánszemély részvényeseink részére az osztalék kizárólag azok neve, lakcíme, születési ideje, születési neve, állampolgársága, a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jele vagy útlevélszáma számlavezetőjük által történő megadása mellett fizethető ki. Ezen adatok megadását követően az SZJA tv. 66. és 8. §-ai alapján az osztalék 15%-os adó levonása után kerül kifizetésre. Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni az Szja tv. 7. számú mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2019. június 18-ig kell átadnia a KELER Zrt. Kibocsátói osztálya részére (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház). Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek és az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a 2019-es adóévben az illetőség igazolása a külföldi hatóság által kiállított okirat angol nyelvű példánya, annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat formájában tehető meg. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt magyar nyelvű, vagy magyar szakfordítással ellátott okirat formájában kell igazolni. Amennyiben a részvényes élni kíván a kedvezményes adózással, de a megadott határidőig nem tudja benyújtani a szükséges dokumentumokat, 2019. június 18-ig írásban kérelmezheti osztalékának visszatartását a dokumentumok megérkezéséig.

Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Szja tv. 7. számú mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van a két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a tulajdonos a dokumentumokat (illetve az osztalékának visszatartására vonatkozó kérelmet) nem nyújtja be  2019. június 18-ig a KELER Zrt.-hez és ezért az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 15%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a NAV Kiemelt Adózók Igazgatóságán. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át (Szja tv. 7. számú melléklet 4. pontja).

Külföldi illetőségű jogi személy részvényeseink részére az osztalék kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a részvényesről - adatai alapján- egyértelműen megállapítható, hogy külföldi illetőségű jogi személy. Ebben az esetben az osztalék kifizetésére adó levonása nélkül kerül sor.

Osztalékjövedelem részvényesi meghatalmazottnak (nominee) történő kifizetése esetén a kifizetendő osztalékból levonásra kerülő adó mértéke alapesetben 15%.

Amennyiben a részvényesi meghatalmazottról (nominee) az értékpapírszámla-vezetője a tulajdonosi megfeleltetésben megjelöli, hogy a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt összes részvényből mennyi részvény van jogi személy részvényesek (nem magánszemélyek) és mennyi részvény van magánszemély részvényesek tulajdonában, úgy az osztalék a jelzett részvényesi kategóriáknak megfelelő adó alkalmazásával kerül kifizetésre. Jogi személy részvényesek tulajdonában lévő részvények után fizetendő osztalékból adó nem kerül levonásra. Magánszemély részvényesek tulajdonában lévő részvények után fizetendő osztalékból 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra.

A részvényesi meghatalmazott a külföldi illetőségű magánszemélyről az Szja tv. 7. számú melléklet 8. pontja alapján köteles a MOL Nyrt. megbízottjaként, a KELER Zrt. részére adatot szolgáltatni és nyilatkozatot tenni a törvényben meghatározott időpontig.

Amennyiben a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt részvény külföldi magánszemély részvényes tulajdonában van, aki a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy a tulajdonosi megfeleltetésben külön bontásban kell lejelenteni és a fenti, „Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek” kezdetű bekezdésben írottak szerint kell eljárni.

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B.§(6) bekezdés c) pont, Szja tv. 7. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a MOL Nyrt. osztalékfizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva és a kifizetésre kerülő osztalék is lekötési nyilvántartásba kerül. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Azon részvényesek, akik a  2013-as, 2014-es 2015-ös, 2016-os illetve 2017-es üzleti évek után járó osztalékot még nem kapták meg, azt a KELER Zrt. felé küldött pótlólagos adatszolgáltatás mellett igényelhetik. A visszamenőlegesen felvett osztalék után az eredetileg az osztalékfizetésre megállapított kezdőnapot követő időszakra a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben az osztalékkal kapcsolatosan további kérdésük merül fel, kollegáink szívesen állnak rendelkezésükre a +36-1-483-6251 telefonszámon vagy az investorrelations@mol.hu e-mail címen.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága